โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 1160/3
ซอยเพชรเกษม 15 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.4579830-31 เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เกิดขึ้นตามคำเรียกร้องชองชาวบ้านแขวงท่าพระอธิการบุญส่ง บุญรักโต เจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรมจึงให้ใช้ที่ของวัด 6 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา สร้างโรงเรียนตามความประสงค์ของชุมชน

 


        โรงเรียนสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2497 รวม 50 ปี อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ขนาด 8 ห้อง 1 หลัง งบประมาณก่อสร้าง 350,000 บาท ในปีแรกเปิดรับชั้น ม. 1 จำนวน 2ห้องเรียน มีนักเรียน 90 คน ครู 6 คน ภารโรง 1 คน มีนายทรงยศ พงศ์พรต เป็นครูใหญ่คนแรก

 

 

และในเดือนกรกฎาคม 2497 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เริ่มตั้งโรงเรียนกรมสามัญศึกษาได้สั่งให้โรงเรียนต่างๆ เลิกรับรอบบ่าย โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มาจนถึงปี พ.ศ. 2512 นายเทพ เที่ยงตรง อาจารย์ใหญ่ในขณะนั้นได้ขออนุญาตเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เริ่มเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2513 โดยเปิดสอนแผนกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง และต่อมาปี พ.ศ. 2514 เปิดสอนแผนกศิลปะขึ้นอีก 2 ห้องเรียนและในปี พ.ศ. 2517 นักเรียนไม่มีที่เรียนมากขึ้น กรมสามัญศึกษาได้สั่งให้โรงเรียนเปิดรับนักเรียนรอบบ่ายเพิ่มขึ้นอีก 1 รอบ
        โรงเรียนได้เปิดสอนรอบเช้าและรอบบ่ายมาจนถึงปี พ.ศ. 2527 นายสำรองเพ็งหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้นเห็นว่าการเปิดสอนสองรอบมีปัญหาต่างๆ มากมาย จึงให้ทำการปรับปรุงห้องเรียนเพิ่มขึ้นและให้รวมนักเรียนเป็นรอบเดียวตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา โดยมีห้องเรียนทั้งหมด 54 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 36 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ห้องเรียน


        ในด้านอาคารเรียนในปี พ.ศ. 2513 ได้งบประมาณ 2,400,000 บาท สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน 1 หลัง ในปี พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณ 3,600,000 บาท สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน 1 หลัง ในปี พ.ศ. 2521 ได้งบประมาณ 3,000,000 บาท สร้างอาคารเรียน 6 ชั้น ส่วนที่ 1 และได้รับเพิ่มเติมอีก 4,000,000 บาท ในปี พ.ศ. 2523 สร้างเพิ่มเติมเป็นอาคารเรียน 6 ชั้น ขนาด 24 ห้อง ในปี พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณ 5,000,000 บาท สร้างหอประชุม 1 หลัง ปีงบประมาณ 2531 ได้งบก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง 4,000,000 บาท และใช้เงินบำรุงการศึกษาสมทบ 880,000 บาท ปีงบประมาณ 2536 ได้งบก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 4,000,000 บาท และได้งบประมาณก่อสร้างแฟลตภารโรงแบบพิเศษ 4 ชั้น 10 หน่วย 2,174,000 บาท ปีงบประมาณ 2540 ได้สร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 6,439,828 บาท


            ตั้งแต่ตั้งโรงเรียนมามีผู้บริหารโรงเรียน ดังนี้
1. นายทรงยศ พงษ์พรต 2497-2509
2. นายณรงค์ สอนอิ่มศาสตร์ 2509-รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่
3. นายแดง สุขกุล 2509-2510
4. นายเทพ เที่ยงตรง 2510-2518
5. นายสุชาติ ไชยมะโน 2518-2527
6. นายสำรอง เพ็งหนู 2527-2541
7. นายนิพนธ์ โห้งาม 2541- 2543
8. นายสมเกียรติ เจริญฉิม 2543-2544
9.นายบรรเจิด ภิรมย์     2544-2546
10. ดร.ดิเรก วรรณเศียร  2547(รักษาราชการแทน)
11 นางธารทิพย์ ถาวรชัยสิทธ์ 
12 ดร.นิพนธ์ เสือก้อน
13.นายสง่าบูรณรักษ์  บ ัน
14. นาย ประจักษ์ มนต์ประเสริฐ
ดร. สมมาตร สนทมิโน (ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน)  ปัจจุบันโัรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมได้รับรางวัลสถานศึกษา
รางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2551