Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
นายมงคล อรุณฉาย
       
     รองผู้อำนวยการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน


  วิสัยทัศน์
   คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานคว่ามป็นไทย

อัตลักษณ์
 ยิ้มง่าย ไหว้งาม
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  "โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม"
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ขอต่อต้านการการคอรับชั่น

หนังสือพิมพ์download เพลงโรงเรียน
1.เพลงมาร์ชประดู่
2. เพลงประดู่รำลึก 

 

 

 

   

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2558
เพื่อชี้แจงการทำงานของโรงเ รียนและขอความร่วมมือในการร ่วมกันดูแลโรงเรียนและนักเร ียนเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วน ในการร่วมกันดูแลนักเรียนโด ยประกอบด้วยการชี้แจงจากฝ่า ยบริหารสามฝ่ายการแจ้งผลการ เรียนนักเรียนและการพบผู้ปก ครอง


กิจกรรมโบว์ลิ่งเพื่อการศึก ษาประดู่ในทรงธรรม58 จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสมาคมผ ู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรง เรียนวัดประดู่ในทรงธรรมจุด ประสงค์เพื่อหางบประมาณสนับ สนุนโรงเรียนในด้านการจัดกา รศึกษาและสนุบสนุนด้านการจั ดหาอุปกรณ์และปรับปรุงสถานท ี่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโ รงเรียน

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาต
ิประกอบด้วยกิจกรรมการปฏิบัติสมา
ธิและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางพระบนมราชินีนาถ
ิและเชิญตัวแทนแม่ในทุกระดับชั้นให้นักเรียน
ได้แสดงความกตัญญูและการแสดงของนักเรียน

กิจกรรมเนื่องในวันอาเซียนโรงเรียนวัดประดู่ฯ
จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียนเพื่อให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงการเข้าร่วมในความสะมคัญของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยนถึงที่มาและความสำคัญ
ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้การแสดงและการ
ตอบปัญหาอาเซี่ยน

การประชุม สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่า
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สรุปถึงผลงานที่ผ่านมา
และการสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่างๆของโรงเรียน
และกิจกรรมที่จะสนับสนุนโรงเรียนต่อไปในอนาคต
และการบรรยายเรื่องการป้องกันสิ่งเสพติดให้กับเยาวชน
และความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนสถานีตำรวจและ
ชุมชน

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ การ การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เป็นรายบุคคล เพื่อการเป็นผู้นำในศตวรรษท ี่21(โรงเรียนอัจฉริยจรรยา)ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนวัดเจ้ามูล

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
ระดับชั้น ม.ต้น ณ ค่ายสมพล โตรักษา
จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2556
ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา ประกวด-
เชียร์ลีดเดอร์ ขบวนพาเหรด และแสตนด์-
เชียร์

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม และ
สมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรม กิจกรรมคืนสู่เหย้า 9 ธันวา 2556 ประกอบด้วยกิจกรรม มุทิตา
คารวะ การพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่า
และครูเก่าโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เนื่องในกิจกรรมคืนสู่เหย้า 9 ธันวา

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
องค์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ และกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์

ครูโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
เดินทางศึกษาดูงานโรงเรียนไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนชลประทานผาแตก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
และร่วมประชุมแลกเปลี่ยน กับกลุ่ม-
โรงเรียนอัจฉริยจรรยา


ภาพกิจกรรมทั้งหมด


นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ ให้ติดต่อ ครูประจำวิชา
เพื่อดำเนินการซ่อม ให้เรียบร้อย และส่งใบแก้ตัวที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ดำเนินการเรียนซ้ำเรียบร้อยแล้วให้ส่งใบเรียนซ้ำ
ที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ทำการซื้ออุปกรณ์การเรียนเรียบร้อบแล้ว
ให้รีบส่งใบเสร็จที่ครูประจำชั้นด่วน
 
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์ 
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา
  ศิลป
  พละศึกษาและพลานามัย
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แนะแนว

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพท.กทม.เขต3
  สสวท.
  Schoolnet
  thaigoodview
  GPA
  Addmission
  กยศ
  ชุมนุม
  โสตฯถ่ายภาพ
  Computer
  ดนตรีสากล
  ดนตรีไทย
  เกษตร

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมTel 02-4579830-1 Fax02-457-4437Pradoonai@hotmail.com