โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ขอให้นักเรียนทุกคนแต่งกายให้เรียบร้อย และดำเนินการตัดผมให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
กิจกรรมในวันเปิดภาคเรียน
1.ตรวจเครื่องแบบ
2.แจกเงินเรียนฟรี
3.เลือกตั้งหัวหน้าห้อง
4.ทำความสะอาดห้องเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมประกาศรับสมัคร.ครูอัตราจ้างภาษาจีน
รายละเอียด

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2560 รายละเอียด
14 มีค2560 ลงทะเบียนแก้ตัวครั้งที่2
14-16 มีค 2560สอบแก้ตัวครั้งที่2
31มีค 2560 วันเกียรติยศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 ม.6
24.เมย.-9 พ.คใ 2560 เรียนปรับพื้นฐาน นร.ชั้นม1 และ ม.4
15 พค 2560 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
 นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
       
    ผู้อำนวยการโรงเรียน


  วิสัยทัศน์
   คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานคว่ามป็นไทย

อัตลักษณ์
กล้านำ ทำดี เทคโนโลยีเป็นเลิศ
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  "โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม"

SAR
SARปีการศึกษา 2556

SARปีการศึกษา 2557โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ขอต่อต้านการการคอรับชั่น

หนังสือพิมพ์download เพลงโรงเรียน
1.เพลงมาร์ชประดู่
2. เพลงประดู่รำลึก 

 

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรม
และท่านผู้กำกับสน.ท่าพระร่วมแสดง
มุฑิตาจิตพระครูเกษมธรรมวงศ
์เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนาพุทธศักราช2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ประกอบด้วยกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
และการเข้าฐานกิจกรรม พิธีการผูกข้อมือรับ
ศิษย์ใหม่โดยผู้อำนวยการและคณะครู

การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1และม.4

โครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสา กองทัพเรือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 24-29 เมษายน 2560


นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรณ วัดท่าพระ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมรับมอบตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
19 - 20 เมษายน 2560

นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
รุ่นที่ 32 ประจำปี 2560
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ 6 - 22 เมษายน 2560
ณ วัดสังข์จายวรวิหาร


คณะครูและนักเรียนร่วมอบรมฟุตบอล
ตามโครงการอัจฉริยจรรยา ณ สนามไอโมบาย
สเตเดี้ยม

คณะครูและผู้อำนวยการนำนักเรียน
ร่วมประกวดกองเชียร์และลีดเดอร
์รายการโฮมฮักนักกีฬาน้อยและ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
และเงินรางวัล 15000บาท

 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง กตตร.ชุมชน ทหาร กองบังคับการนครบาล7 กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27- 31 มีนาคม 2560 
ณ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม


กิจกรรมวันกตัญญูหลวงปู่โต๊ะฯ

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรมร่วมพิธีพุทธาภิเศก
วัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะ 60 ปี ย้อนยุค

การประชุม กตตร.ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนวัดประดู่ฯ

จกรรมปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2559
จัดขึ้นเพื่อ
สร้างความทรงจำและความประทับใจให้กับนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6ที่กำลังจะจบ
หลักสูตรในปีการศึกษานี้โดยรับความร่วมมือ
จากผู้อำนวยการคณะครูอาจารย์ผู้ปกครอง
นักเรียน,ในระดับชั้นม.1ม.2ม.4ม.5
และนักการภารโรงในการจัดกิจกรรม
ให้กับนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3และ6

นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในฯ
ได้รับรางวัลการแข่งขัน "ย่าโมเกมส์"

ผู้อำนวยการมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียน
สพม1 "Tokio - Chappy
กรงธนบุรี ฟุตซอลลีก " ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ผู้อำนวยการมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
เข้าร่วมรับรางวัลผู้รักศรัทธาในสันติภาพ
ในงาน PEACH Spreading
a Culture of Peace
ณ โรงเรียน โพธิสารพิทยากร

กิจกรรมคนดีศรีประดู่จัดขึ้นเพื่อเชิดชู
นักเรียนผู้ทำความดีและเป็นกำลังใจ
ให้กับนักเรียนที่มีระเบียบวินัยและป
ระพฤติตนเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนค
รูและเพื่อนนักเรียน

PT. Open House "Reaching-out Beyond the Frontier"

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559/2560

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ณ วัดประดู่ในทรงธรรมและวัดประดู่ฉิมพลี

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน(สังคมศึกษา)
การให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุธทธ
ศาสนาเรื่องความเป็นมาของวันมาฆะบูชา

การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน สพม.1
"Tokio-Chappy กรุงธนบุรีฟุตซอลลีกประจำปีการศึกษา 2559 "
ณ สนามโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

การสอบโอเน็ตในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3
ปีการศึกษา2559

การบรรยายโครงการในพระราชดำริ
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา

การประชุม กต.ตร.สน.ท่าพระ ณ.รรวัดประดู่ในทรงธรรม

English On Monday

 

ใส่บาตรวันศุกร์

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดให้มีการติวโอเน็ตในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3
วันแรกวิชาคณิตศาสตร์

การให้ความรู้เกี่ยวกับผลไม้มงคล
โดยกลุ่มสาระต่างประเทศและการให้ความรู้
เกี่ยวกับวันตรุษจีนและพระเพณีการไหว้เจ้า
และการไหว้บรรพบุรุษของชาวจี
นและผู้มีเชื้อสายจีนโดยครูสราวุธ
และการมอบอั่งเปาโดยผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดให้มีการติวโอเน็ตในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6
วันแรกวิชาสังคมศึกษา

การนำเสนอนโยบายของผู้สมัคร
ประธานนักเรียนในปี2560

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนำเสนอ
ความเป็นมาของวันตรุษจีน

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
22 มกราคม 2560 ด้วยความร่วมมือ
ของวัดประดู่ในทรงธรรมวัดประดู่ฉิมพลี
คณะครูนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนศิษย์เก่า
ครูเก่าและผู้นำชุมชนเพื่อสมทบทุนเพื่อ
นำไปพัฒนาโรงเรียนในการซ่อมแซม
และสร้างประโยชน์ทางการศึกษา
ให้กับนักเรียนโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรมต่อไป

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมจัดพิธีทำบุญ
สตมวารและเข้าร่วมกิจกรรมกับ
วัดประดู่ในทรงธรรมและวัดประดู่ฉิมพลี
นำโดยผู้อำนวยการมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
คณะครูและตัวแทนนักเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรมในการร่วม
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร

นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรมได้เข้าร่วม
กิจกรรมการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ในงานมหกรรม"ร้อยใจวงโยธวาทธิตไทย
น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช"
ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560
ณ สนมศุภชลาศัย

การประชุมผู้ปกครองครั้งที2
ประจำปีการศึกษา2559ภาคเรียนที่2

กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา2559

ร่วมกิจรรมเปิดบ้านวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยการบรรยาย
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
์เรื่องโครงการในพระราชดำริ
โครงการโรงเรียนพระดาบส

กิจกรรมปีใหม่2560

กิจกรรม English on Monday

การสอบ O-netชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีและการซ้อมเชียร์

กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2560

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กิจกรรมกีฬาสีรอบคัดเลือกกีฬาฟุตซอล

ค่ายกลุ่มห้องเรียนสาขาภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน
ระดับชั้นม4- 6 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559
NPJ รีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี

ร่วมอบรมการผลิตหนังสั้น ณ ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตัวแทนนักเรียนร่วมการแข่งขัน
ยุวบรรณารักษ์ระดับภาค ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในรายการการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่66 จ.จันทบุรี

กิจกรรมกีฬาสีรอบคัดเลือก บาสเก็ตบอลและแชร์บอล

การแข่งขัน tt_tekwando_friendship2016

กิจกรรมกีฬาสีรอบคัดเลือก2559

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยการฟังบรรยาย
เรื่องโครงการในพระราชดำริในพระบาทสมเด-็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรเขาหินซ้อน)

จกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยการฟังบรรยาย
เรื่องโครงการในพระราชดำริในสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
(โครงการสะพานพระราม8)

พิธีมอบรางวัลศิลปะหัตถกรรม2559

พิธีมอบรางวัลศิลปะหัตถกรรม2559

กิจกรรมทำบุญโรงเรียนเนื่องในโอกาสครบรอบ 63ปี

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยการฟังบรรยาย
เรื่องโครงการในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(โครงการฝนหลวงพระราชทาน)

“วันโลกต้านเอดส์” โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ได้จัดให้มีกิจกรรมการรนณรงค์ต่อต้าน
เอดส์ในพื้นที่ชุมชนไกล้โรงเรียนการแขงขัน
ตอบปัญหาและการแข่งขันวาดภาพ
เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน

งานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินท
รมหาภูมิพลอดุลยเดช
และคณะครูผู้บริหารเข้าร่วมงาน
งานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ณ วัดประดู่ในทรงธรรมและวัดประดู่ฉิมพลี

กิจกรรมเนื่องในวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 กองลูกเสือโรงเรียนจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ในการทรงเป็นผู้เริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่า
และกองลูกเสือ

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยการฟัง
บรรยายโครงการในพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)

พิธีบำเพ็ญกุศลถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลเดช

การสอบธรรมศึกษาทำดีถวายพ่อหลวง

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยการฟัง
บรรยายโครงการในพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช
จากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมการจดบันทึกลงสมุด
รักการอ่านและการตอบปัญหา
จากการบรรยาย

ประกอบด้วยการประดิษฐ์กระทงลอย
จากวัสดุธรรมชาติและการประดิษฐ์
กระทงลอยสำหรับผู้สนใจ

การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2
ปีการศึกษา2559

ค่ายSTEM ศึกษานักเรียนชั้นม.1

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิกา
รและโรงเรียนน สพม. ทั้ง6กลุ่มร่วมกิจกรรม
อีกหนึ่งความดีถวายพ่อหลวงของปวงชน
ณ ท้องสนามหลวง

คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมกันทำและแจกริบบิ้นดำแก่ประชาชน
เพื่อใช้แสดงความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
ณ ห้างสรรพสินค้า Seacon Bangkae

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมทำพิธ
ีถวายความเคารพและแสดงความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ยืนสงบนิ่งและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมร่วมพิธี
วางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพระราชวังดุสิต

นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ อำเภอหว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

"ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย ประดู่ในทรงธรรม
"พิธีมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2559ได่แก่ ครูฐิติกานต์ ชัยวรวิทย์กุล
และ ครูสุดารัตน์ ดารากร ณ อยุธยา

วรรณคดีศรีศิลป์แผ่นดินสยาม

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
STEM Education สังกัดสำนนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่มที่6
วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2559

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2559
ณ วัดเขาวัง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2559

รงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมร่วมกิจกรรม
โรงเรียนอัจฉริยจรรยาsymposium2016
ประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขัน
กิจกรรมทางวิชาการกิจกรรมการแสดง
และการแลกเปลี่ยน
ความรู้เชิงวิชาการในกลุ่ม
โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา
ณ โรงเรียนแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

"โบว์ลิ่งประดู่ในทรงธรรม 59 "
สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าฯ
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ มูลนิธิโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดการแข่งขัน "โบว์ลิ่งประดู่ในทรงธรรม 59 "
วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2559
ณ ทีพีดีโบว์ลิ่งถนนเอกชัย กรุงเทพฯ

กิจกรรมอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ในหัวข้อเรื่อง"ศาลยุติธรรม

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์2559

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรม
เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียน
การสอนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ณโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"และฺBest Practice
ณ โรงเรียน มกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2559

ฟุตบอล7คนสไปเซอร์อินวิเตชั่นครั้งที่2

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2559
ประกอบด้วยกิจกรรมการตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพและ
การแข่งขันรถพลังยาง

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
นำโดยท่านผู้อำนวยการคณะครู
และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการปฎิบัติธรรม
เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชีนี

กิจกรรมเฉลิมพระพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

พิธีมอบใบประกาศผู้กำกับลูกเสือ
และลูกเสือที่เข้ารับการอบรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี2559
ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคคลากร
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมการวันอาเซียนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน
มีบทบาทหน้าที่และเห็นความสำคัญ
และภารกิจของคนไทยที่มีต่อประชาคม
อาเชียนอย่างมีศักยภาพ

กิจกรรมการตอบปัญหาวันแม่

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์เพื่อ-
เป็นการส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียน
และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

กิจกรรมการตอบปัญหาอาเซียน
จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีบทบาท
หน้าที่และเห็นความสำคัญ
และภารกิจของคนไทยที่มีต่อ-
ประชาคมอาเชียนอย่างมีศักยภาพ

การแข่งขันหมากฮอสประจำปีการศึกษา2559

การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมวิโรจน์ญาณวงศ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฯ
และการประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงาน
ผลการเรียนกลางภาค
ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2559ประกอบด้วยการชี้แจงกากร
ปฎิบัติงานของสมาคมฯการแจกรายงาน
ผลการเรียนกลางภาคเรียนที่1
ปีการศึกษา2559
และการบรรยาย
ผลการแสกนลายนิ้วมือของนักเรียน
ในระดับชั้น ม1 และ ม4.
โดยบริษัทิ My DNA

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14-15 กค 59 ณ ชาญชัย อเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โด ยดรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรร มรับหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นท ี่
สพม 2 และ3 และจัดบูธแสดงผลงานโรงเรียน อัจฉริยจรรยา และร่วมชมนิทรรศการจากโรงเร ียนในพื้นที่ สพม
1

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาจั ดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสื บสานพระเพณีแห่เทียนเข้าพรร ษาโดยจัดขบวนเทียนเข้าพรรษา เพื่อถวายวัดประดู่ฉิมพลีแล ะวัดประดู่ในทรงธรรมในขบวนป ระกอบด้วยวงโยธวาธิตสิงโตจา กชุมนุมวูซูและกลองยาวจากชุ มนุมนาฏศิลป์และเครื่องไทยธ รรมจากนักเรียนทุกชั้นเรียน

ผู้อำนวยการมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
มอบ Pocket money 
ให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรมที่เดินทาง
ไปร่วมการแข่งขัน
วูซูชิ งแชมป์โลกที่เมืองเกนติ้งไอ ซ์แลนด์ประเทศมาเลย์เซีย
ระหว่างวันที่ 14-18 กค. 59
ประกอบด้วย นายธวัชชัย พ่วงสุข
และนายพีรพงษ์ หลอดทอง

นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวั ดประดู่ในทรงธรรมได้เข้าร่ว มการอบรมโครงการเยาวชนไทยหั วใจใสสะอาด UNAC to UNLOCK วันที่ 8 กรกฏาคม พุทธศักราช 2559 จัดโดยกระทรวงพัฒนาความมั่น คงของมนุษย์

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2559

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญา

ณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ในวันต่อต้านยาเสพติดสากล

กิจกรรมฟุตซอลประดู่ในทรงธร รม Invitationครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ าไทยได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่ องในวันสุนทรภู่ประกอบด้วยก ารจัดนิทรรศการประวัติผลงาน ของสุนทรภู่การแสดงละครเนื่ องในวันสุนทรภู่ของนักเรียน ในระดับชั้นม.6การตอบปัญหาช ิงรางวัลกิจกรรมการแข่งขันว าดภาพระบายสีการแข่งขันแต่ง กลอนแปดเกี่ยวกับสุนทรภู่ การประกวดแต่งตัวละครตามเนื ้อเรื่องในวรรณคดีของสุนทรภ ู่และรับมอบรางวัลการแข่งขั นโดยมีผู้อำนวยการมนัสดากาณ ฑ์ รักษ์พงศ์สถิตเป็นประธานเปิ ดงานและมอบรางวัลให้กับนักเ รียน

นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมชมการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์
จัดโดยกระทรวงวั ฒนธรรม

กิจกรรมฟุตซอลประดู่ในทรงธรรม Invitationครั้งที่ 2

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึ กษา2559 ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงคว ามกตัญญููของนักเรียนต่อครู  ประกอบด้วยพิธีไหว้ครูการกล ่าวคำบูชาครูนักเรียนร่วมกั นร้องบทเพลงพระคุณที่่3การก ล่าวคำปฎิญาณตนของผู้นำนักเ รียนและการกล่าวให้โอวาทแก่ นักเรียนโดยผู้อำนวยการมนัส ดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต

กิจกรรมทำพานไหว้ครูของนักเรียน

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม รับการเยี่ยมชมโรงเรียนจากโ รงเรียนอาชีพ เทคโนโลยีหัวเฉียวมณฑลกวางต ุ้ง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบ าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่ องในวาระการครองสิริราชสมบั ติครบ 70 ปี ประกอบด้วยกิจกกรรมใส่บาตรแ ละเจริญสมาธิเพื่อถวายเป็นพ ระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด ็จพระเจ้าอยู่หัว และการตอบปัญหาความรู้เกี่ย วกับประวัติของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

อำนวยการโรงเรียนมอบรางว ัลเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โล กประกอบด้วยรางวัลการแต่งคำ ขวัญ รางวัลการแข่งขันวาดภาพการแ ข่งขันการจัดบอร์ดการแข่งขั นฟุตซอลและรางวัลการตกแต่งห ้องเรียน

การประชุมผู้ปกครองเทอม1ปีก ารศึกษา2559 ผู้ปกครองรับฟังการดำเนินนโ ยบายของทางโรงเรียนจากผู้อำ นวยการโรงเรียนและพบครูที่ป รึกษาและการเลือก กรรมการเครือข่ายสถานศึกษา

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องในวันที่ 31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงด สูบบุหรี่โลก โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วยกิจ กรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ พิษภัยจากบุหรี่ การประกวด Pom Pom Show และการแข่งขันการวาดภาพในหั วข้อวันงดสูบบุหรี่โล

พิธีมอบใบประกาศการอบรมนักเ รียนในโครงการนักเรียนแกนนำ โยงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป ระดู่ในทรงธรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็ นผู้นำนักเรียน
ระหว่างวันที่ 26 -28 พฤษภาคม 2559
ณโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรร ม และกุลนทีรีสอร์ท

คณะครูโรงเรียนวัดประดู่ในท รงธรรมเข้าร่วมกิจกรมโรงเรี ยนอัจฉริยะจรรยาในหัวข้อการ อบรมเชิงปฎิบัติการ Stem fir Mathematic & Technology

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาข บูชาโดยผู้อำนวยการรองผู้อำ นวยการและคณะครูร่วมจัดกิจก รรมจัดให้นักเรียนระดับชั้น ม.ต้นไปเวียนเทียนที่วัดประ
ดู่ฉิมพลีและนักเรียนในระดั บฝชั้นม.ปลายไปเวียนเทียนที่ วัดประดู่ในทรงธรรมและร้วมฟ ังธรรมจากพระสงฆในเรื่องควา มสำคัญของวันวิสาขบูชาและกา รนำข้อธรรมต่างๆไปใช้ในชีวิ ตประจำวัน

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จัดการแสกนลายผิวมือให้กับน ักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึก ษา ปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ เรียนรู้ให้กับนักเรียน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ ให้ติดต่อ ครูประจำวิชา
เพื่อดำเนินการซ่อม ให้เรียบร้อย และส่งใบแก้ตัวที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ดำเนินการเรียนซ้ำเรียบร้อยแล้วให้ส่งใบเรียนซ้ำ
ที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ทำการซื้ออุปกรณ์การเรียนเรียบร้อบแล้ว
ให้รีบส่งใบเสร็จที่ครูประจำชั้นด่วน
 
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์ 
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา
  ศิลป
  พละศึกษาและพลานามัย
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แนะแนว

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพท.กทม.เขต3
  สสวท.
  Schoolnet
  thaigoodview
  GPA
  Addmission
  กยศ
  ชุมนุม
  โสตฯถ่ายภาพ
  Computer
  ดนตรีสากล
  ดนตรีไทย
  เกษตร

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมTel 02-4579830-1 Fax02-457-4437Pradoonai@hotmail.com