ประกาศผลการสอบครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559

 นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
       
    ผู้อำนวยการโรงเรียน


  วิสัยทัศน์
   คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานคว่ามป็นไทย

อัตลักษณ์
กล้านำ ทำดี เทคโนโลยีเป็นเลิศ
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  "โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม"

SAR
SARปีการศึกษา 2556

SARปีการศึกษา 2557โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ขอต่อต้านการการคอรับชั่น

หนังสือพิมพ์download เพลงโรงเรียน
1.เพลงมาร์ชประดู่
2. เพลงประดู่รำลึก 

 

 

 

   

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฯและการ
ประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานผลการเรียนกลางภาค
ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2559ประกอบด้วยการชี้แจงกากร
ปฎิบัติงานของสมาคมฯการแจกรายงานผลการเรียน
กลางภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2559และการบรรยาย
ผลการแสกนลายนิ้วมือของนักเรียน
ในระดับชั้น ม1 และ ม4. โดยบริษัทิ My DNA

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 14-15 กค 59 ณ ชาญชัย อเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโด ยดรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรร มรับหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นท ี่ สพม 2 และ3 และจัดบูธแสดงผลงานโรงเรียน อัจฉริยจรรยา และร่วมชมนิทรรศการจากโรงเร ียนในพื้นที่ สพม1

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาจั ดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสื บสานพระเพณีแห่เทียนเข้าพรร ษาโดยจัดขบวนเทียนเข้าพรรษา เพื่อถวายวัดประดู่ฉิมพลีแล ะวัดประดู่ในทรงธรรมในขบวนป ระกอบด้วยวงโยธวาธิตสิงโตจา กชุมนุมวูซูและกลองยาวจากชุ มนุมนาฏศิลป์และเครื่องไทยธ รรมจากนักเรียนทุกชั้นเรียน

ผู้อำนวยการมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต มอบ Pocket money 
ให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมที่เดิ นทางไปร่วมการแข่งขันวูซูชิ งแชมป์โลกที่เมืองเกนติ้งไอ ซ์แลนด์ประเทศมาเลย์เซียระห ว่างวันที่ 14-18 กค. 59 ประกอบด้วย นายธวัชชัย พ่วงสุข และนายพีรพงษ์ หลอดทอง

นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวั ดประดู่ในทรงธรรมได้เข้าร่ว มการอบรมโครงการเยาวชนไทยหั วใจใสสะอาด UNAC to UNLOCK วันที่ 8 กรกฏาคม พุทธศักราช 2559 จัดโดยกระทรวงพัฒนาความมั่น คงของมนุษย์

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2559

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญา

ณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ในวันต่อต้านยาเสพติดสากล

กิจกรรมฟุตซอลประดู่ในทรงธร รม Invitationครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ าไทยได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่ องในวันสุนทรภู่ประกอบด้วยก ารจัดนิทรรศการประวัติผลงาน ของสุนทรภู่การแสดงละครเนื่ องในวันสุนทรภู่ของนักเรียน ในระดับชั้นม.6การตอบปัญหาช ิงรางวัลกิจกรรมการแข่งขันว าดภาพระบายสีการแข่งขันแต่ง กลอนแปดเกี่ยวกับสุนทรภู่ การประกวดแต่งตัวละครตามเนื ้อเรื่องในวรรณคดีของสุนทรภ ู่และรับมอบรางวัลการแข่งขั นโดยมีผู้อำนวยการมนัสดากาณ ฑ์ รักษ์พงศ์สถิตเป็นประธานเปิ ดงานและมอบรางวัลให้กับนักเ รียน

นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมชมการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์
จัดโดยกระทรวงวั ฒนธรรม

กิจกรรมฟุตซอลประดู่ในทรงธรรม Invitationครั้งที่ 2

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึ กษา2559 ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงคว ามกตัญญููของนักเรียนต่อครู  ประกอบด้วยพิธีไหว้ครูการกล ่าวคำบูชาครูนักเรียนร่วมกั นร้องบทเพลงพระคุณที่่3การก ล่าวคำปฎิญาณตนของผู้นำนักเ รียนและการกล่าวให้โอวาทแก่ นักเรียนโดยผู้อำนวยการมนัส ดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต

กิจกรรมทำพานไหว้ครูของนักเรียน

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม รับการเยี่ยมชมโรงเรียนจากโ รงเรียนอาชีพ เทคโนโลยีหัวเฉียวมณฑลกวางต ุ้ง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบ าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่ องในวาระการครองสิริราชสมบั ติครบ 70 ปี ประกอบด้วยกิจกกรรมใส่บาตรแ ละเจริญสมาธิเพื่อถวายเป็นพ ระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด ็จพระเจ้าอยู่หัว และการตอบปัญหาความรู้เกี่ย วกับประวัติของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

อำนวยการโรงเรียนมอบรางว ัลเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โล กประกอบด้วยรางวัลการแต่งคำ ขวัญ รางวัลการแข่งขันวาดภาพการแ ข่งขันการจัดบอร์ดการแข่งขั นฟุตซอลและรางวัลการตกแต่งห ้องเรียน

การประชุมผู้ปกครองเทอม1ปีก ารศึกษา2559 ผู้ปกครองรับฟังการดำเนินนโ ยบายของทางโรงเรียนจากผู้อำ นวยการโรงเรียนและพบครูที่ป รึกษาและการเลือก กรรมการเครือข่ายสถานศึกษา

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องในวันที่ 31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงด สูบบุหรี่โลก โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วยกิจ กรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ พิษภัยจากบุหรี่ การประกวด Pom Pom Show และการแข่งขันการวาดภาพในหั วข้อวันงดสูบบุหรี่โล

พิธีมอบใบประกาศการอบรมนักเ รียนในโครงการนักเรียนแกนนำ โยงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป ระดู่ในทรงธรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็ นผู้นำนักเรียน
ระหว่างวันที่ 26 -28 พฤษภาคม 2559
ณโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรร ม และกุลนทีรีสอร์ท

คณะครูโรงเรียนวัดประดู่ในท รงธรรมเข้าร่วมกิจกรมโรงเรี ยนอัจฉริยะจรรยาในหัวข้อการ อบรมเชิงปฎิบัติการ Stem fir Mathematic & Technology

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาข บูชาโดยผู้อำนวยการรองผู้อำ นวยการและคณะครูร่วมจัดกิจก รรมจัดให้นักเรียนระดับชั้น ม.ต้นไปเวียนเทียนที่วัดประ
ดู่ฉิมพลีและนักเรียนในระดั บฝชั้นม.ปลายไปเวียนเทียนที่ วัดประดู่ในทรงธรรมและร้วมฟ ังธรรมจากพระสงฆในเรื่องควา มสำคัญของวันวิสาขบูชาและกา รนำข้อธรรมต่างๆไปใช้ในชีวิ ตประจำวัน

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จัดการแสกนลายผิวมือให้กับน ักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึก ษา ปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ เรียนรู้ให้กับนักเรียน

คณะผู้บริหารบุคลลากรครูโรง เรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเข้ าร่วมงานประชุม นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ณ ณ Impact Chalenger เมืองทองธานี

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2559โดยมีผอ.สมยศ ศิริบรรณ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมห านคร เป็นประธานในการเปิดและบรรย ายพิเศษ 

การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้ นม.1และม.4 ปีการศึกษา2559 ประกอบด้วยกิจกรรมการรับโอว าทจากเจ้าอาวาสวัดประดู่ในท รงธรรมและวัดประดู่ฉิมพลีกิ จกรรมการรับน้องใหม่ 

รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 วันที่ 10 เมษายน 2559

กเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเข้าร่วมโครงการ
บรร พชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพร ะเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชเนื่อง
ในวโรก าสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรร ษา 89 พรรษาณ วัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2-10 เมษายน 2559
โดยมีคณะผู้บรหารโรงเรียนและคณะครูร่วมอนุโมทนา
ในพิธีบ รรพชาและถวายจตุปัจจัย

ประกอบด้วยกิจกรรมการมอบใบป ระกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีท่านผู้อำนวยการมนัสดา การ รักษ์พงศ์สถิต เป็นผู้มอบใบประกาศและมีคณา จารย์จากสยามเทคและครูโรงเร ียนวัดประดู่ในทรงธรรมร่วมเ ป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศ ึกษา


กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อ.สัตหับ จ.ชลบุรี และพิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ


กิจกรรมทัศนะศึกษานัักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา 2558
ณ วัดพระปฐมเจดีย์ และพิพิธพันธ์
wood land เมืองไม้ จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัปสรสวรรค์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศปีการศึก ษา2558 ประกอบด้วยกิจกรรมบายศรีสู่ ขวัญการให้โอวาทโดยผู้อำนวย การและครูสุดารัตน์ ดารากร ณ อยุธยา เป็นผู้ให้โอวาท และตัวแทนนักเรียนแสดงความร ู้สึกและการชมวีทีอาร์ของนั กเรียนและกิจกรรมของนักเรีย นที่จัดให้กับนักเรัยน ม.3ที่กำลังจะจบการศึกษา

คณะผู้บริหารครูนักเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเ
ข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลกตัญญูกตเวทิตา
ทักษิณานุปทานคล้ายวันมรณภาพ
ปีที่ 35พระเดชพระคุณ พระราชสังวราภิมณฑ์
(หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวัณโณ)
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

กิจกรรมคนดีศรีประดู่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ
ให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ด
ีสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนักเรียน
ที่มีความประพฤติเรียบร้อยสม่ำเสมอ
และผู้ที่ทำงานให้กับโรงเรียนอย่างเสียสละ
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบรางวัล
ให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก

การสอบ o-netนักเรียนระดันชั้นมัธยมศกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2558
ประกอบด้วยกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญการ
ให้โอวาทโดยผู้อำนวยการและ
ครูฐฺิติกานต์ ชัยวรวิทย์กุล เป็นผู้ให้โอวาท
และตัวแทนนักเรียนแสดงความรู้สึก
และการชมวีทีอาร์ของนักเรียนและ
กิจกรรมของรุ่นน้องที่จัดให้กับรุ่นพี่ ม.6
ที่จบการศึกษา

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา2559
โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ร่วมกันไปเวียนทียนที่วัด ประดู่ในทรงธรรมและวัดประดู่ฉิมพลี

การแข่งขันฟุตซอลสี่เส้าเพื่อเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและการแสดง
ความสามารถทางด้านกีฬา กิจกรรมการแข้งขัน
ประกอบไปด้วยนักกีฬา
จากโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ศึกษานารี ปัญญาวรคุณและโรงเรียนวัดราชโอรส

วิทยาลัยSiam Tech ได้จัดการอบรมวงจรอิเล็คทรอนิค พิ้นฐานให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมได
้มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคพื้นฐาน


กิจกรรมรักสร้างสรรค์ ผู้อำนวยการมนัสดากาณฑ์ รักพงษ์สถิต
และนักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเข้า
ร่วมกิจกรรมรักสร้างสรรค์โดยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมสร้างความสนุกสนานและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ


 

การสอบวัดผลทางการศึกษาโดยใช้ข้อสอบกลาง
ของนักเรียนรัดับชั้นม1และม2

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประสานกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และใชเเครื่องมือลงคะแนนเสียงแบบอิเล็คทรอนิกส์ โดยมีทีมงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นำเครื่องมาให้ใช้งานและแนะนำการใช้งาน
การเลือกตั้งสำเร็จไปด้วยความเรียนร้อย
และรวดเร็วโดยได้ผู้รับการคัดเลือกคือพรรค
VR1 ได้รับคะแนน 260 คะแนน

กิจกรรมเปิดบ้านประดู่สู่อาเซี่ยน
ประกอบด้วยกิจกรรมการทางด้านวิชาการกิจกรรม
การแข่งขันศิลปะการวาดภาพและการแข่งขันกีฬา
การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งการแข่งขันการเต้น
ประกอบดนตรีลูกทุ่งการออกร้านของนักเรียนแล
ะบูตกิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ
ได้รับความร่วมมือเข้าร่วมการแข่งขันจาก
โรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ร่วมแสดงความยินดีกับทีมกฏหมายโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมในโอกาสที่ได้รับรางวัลการตอบปัญหากฏหมายดังนี้
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การตอบปัญหากฏหมาย
ม.ปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การตอบปัญหากฏหมาย
ม.ปลายจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การตอบปัญหากฏหมาย
ม.ปลายจากมหาวิทยาลับราชพฤกษ์
นักเรียนระดับชั้นม.ปลายเข้าชมหุ่นละครเล็ก
โจหลุยส์เนื่องในโอกาศเฉลิมพระเกียรต
ื์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ณ.ศุนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง


การประชุมผู้ปกครองเทอมที่2ปีการศึกษา25582558
ประกอบด้วยการแถลงนโนยบายของท่านผู้อำนวยการ
และสิทธิประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับการจัดกิจกรรม
ให้กับนักเรียนและกำหนดการต่างของโรงเรียนและ
พร้อมกันนี้ผู้ปกครองและนักเรียนได้พบครูที่ปรึกษาเพื่อ
รับผลการเรียนกลางภาคและคำแนะนำจากครูที่ปรึกษา


กิจกรรม ขวัญใจประดู่ในทรงธรรม (PT IDOL)
เพื่อคัดหานักเรียนต้นแบบ ทางด้านการเรียนความ
มีระเบียบและการกล้าแสดงออก เพื่อเป็นนักเรียนต้นแบบ
ให้กับพี่ๆน้องโรงเรียนวัดประดู่่่ในทรงธรรม
ประกอบด้วยกิจกรรมแนะนำตัวและตอบคำถาม
มีคณะครูเป็นกรรมการตัดสินผและผู้ที่ได้รับคัดเลือก
ได้รัยรางวัลเป็นใบประกาศษณียบัตรเข็มที่ระลึ
กและการงดเว้นค่าเล่าเรียนในปีการศึกษาหน้า


 กิจกรรมปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ2559

ประกอบด้วยกิจกรรมการทำบุญใส่บาตรปีใหม
่การจับรางวัลและแจกของขวัญโดยผู้อำนวยการ
และคณะครู...ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน


ภาพกิจกรรมทั้งหมด


นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ ให้ติดต่อ ครูประจำวิชา
เพื่อดำเนินการซ่อม ให้เรียบร้อย และส่งใบแก้ตัวที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ดำเนินการเรียนซ้ำเรียบร้อยแล้วให้ส่งใบเรียนซ้ำ
ที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ทำการซื้ออุปกรณ์การเรียนเรียบร้อบแล้ว
ให้รีบส่งใบเสร็จที่ครูประจำชั้นด่วน
 
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์ 
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา
  ศิลป
  พละศึกษาและพลานามัย
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แนะแนว

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพท.กทม.เขต3
  สสวท.
  Schoolnet
  thaigoodview
  GPA
  Addmission
  กยศ
  ชุมนุม
  โสตฯถ่ายภาพ
  Computer
  ดนตรีสากล
  ดนตรีไทย
  เกษตร

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมTel 02-4579830-1 Fax02-457-4437Pradoonai@hotmail.com