นายสมเด็จ เจริญผล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
       
    ผู้อำนวยการโรงเรียน


  วิสัยทัศน์
   คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานคว่ามป็นไทย

อัตลักษณ์
กล้านำ ทำดี เทคโนโลยีเป็นเลิศ
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  "โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม"

SAR
SARปีการศึกษา 2556 SARปีการศึกษา 2557SARปีการศึกษา 2558
SARปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ขอต่อต้านการการคอรับชั่น

หนังสือพิมพ์download เพลงโรงเรียน
1.เพลงมาร์ชประดู่
2. เพลงประดู่รำลึก 

 

 

 

   


กิจกรรมใส่บาตรทำบุญเนื่องในวันปีใหม่
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมกิจกรรมค่ายเสริมทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชน
ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน
ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย ประดู่ในทรงธรรม
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
แด่ผู้เกษียนอายุราชการ
ประจำปีการศึกษา2561
นายกรรภิรมย์ นพรัตน์
นางอมร ภัทรวัฒนาพร
นายสูงเกียรติ ด้วงกิ่ม
ร้อยความรักถักทอใจสานสายใย
ประดู่ในทรงธรรมกิจกรรมมุฑิตาคาราวะ
ผู้เกษียณอายุราชการ ปี2561
กิจกรรมมุฑิตาคาราวะผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม
วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ ณ กรมขนส่งทหารเรือ
การสอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมปิดกองลูกเสือเทอม1 2561
กิจกรรมวิชาการสีวิชาความรู้ทั่วไป
กิจกรรมลูกเสือและนันทนาการ
การแข่งขันวิชาการสีระดับชั้น ม.1
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
การแข่งขันฟุตซอลระหว่างห้องเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
ด้วยรักและผูกพัน มุฑิตาคาราวะ...สพม.1กลุ่ม6 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เดอะโบนันซ่ารีสอร์ทเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โบวลิ่งประดู่ในทรงธรรม61
กิจกรรมวิชาการสีกลุุ่มวิชาสังคมฯ
ระดับชั้นม.6
การแข่งขันวิชาการสีกลุ่มวิชาภาษาไทย ระดับม.5
กิจกรรมลูกเสือการผูกเงื่อนและนันทนาการ
การแข่งขันวิชาการสี
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3
การแข่งขันวิชาการสีระดับชั้น ม.1 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ผู้อำนวยการมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงษ์สถิตมอบรางวัลเนื่องในวันแม่ฯ
การให้ความรู้โดยกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพละศึกษา
กิจกรรมการแข่งขันแต่งคำขวัญ
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมลูกเสือวิชาบุกเบิก(เงื่อน)
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
เนื่องในงาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อประหยัดเพื่อโลก
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ระหว่างวันที่ 11 -14 สิงหาคม 2561
ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่ฯ

อบรมการใช้สีไม้โดยบริษัทิสยามวาลา(Master art)
กิจกรรมวันอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้เห็นควาสำคัญในเรื่อง
ความสัมพันธ์ในอาเชียน
กลุ่มสาระฯภาษาไทยจัดกิจกรรม
การแข่งขันเรียงความเนื่องในวันแม่
ผู้อำนวยการมอบใบประกาศให้กับนักเรียน
ที่ร่วมกิจกรรมปลูกป่าฯปลูกจิตสำนึกรู้รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปลูกป่าเพื่อสิ่งแลสิ่งแวดล้อม วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติ เขาชะเมา จังหวัดระยอง
การแข่งขันร้องเพลงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
การแข่งขันตอบคำถามเนื่องในวันอาเซียน
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคม
ผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
และ การประชุมเพื่อรับทราบผลการเรียน
ของนักเรียน กลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
คณะนักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมกิจกรรมผู้พิทักษ์ชายฝั่ง
คณะลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกรู้รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปลูกป่าเพื่อสิ่งแลสิ่งแวดล้อม วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติ 
การเรียนพิเศษวันเสาร์โดยวิทยกรพิเศษ
รางวัลห้องเรียนต้นแบบเดือนกรกฏาคม
คณะกรรมการร่วอบรม
"นักเรียนแกนนำเยาวชน กิจกรรมเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลเอดส์"
รางวัลวูซูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
การแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 ณ สมาคมไหหลำแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเภทยุทธลีลาราชสีห์ ภาคพื้นโบราณ ชนะเลิศเหรียญทอง นายพีรพงษ์ หลอดทอง นายธว้ชชัย พ่วงสุข นายศิริวัตร แซ่ลี้ นายจักร หนูเกตุ รองชนะเลิศลำดับ 2 เหรียญทองแดง นางสาวสุวนันท์ ปินะกะเส ด.ญ. จารุวรรณ ประทุมทอง ด.ญ. รัตนาวดี แซ่ลี้

นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
และนักเรียนวัดประดูฉิมพลีร่วมพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
และรับใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นตรี
จากท่านเจ้าอาวาสวัดประดู่ฉิมพลี

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
เนื่องในกิจกรรมวันเข้าพรรษา วัดประดู่ในทรงธรรม,
วัดประดู่ฉิมพลีและวัดท่าพระ

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ตัวแทนนักเรียนร่วมอบรมหุ่นยนต์ ณเทคโนฯสยาม

คณะผู้บริหารครูตัวแทน
นักเรียนร่วมแสดงมุทิตาสักการะ
พระสมุห์ชัยวัฒน์ ชยวัฑโน เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดประดู่ในทรงธรรม

การให้ความรู้เรื่องระดับของการใช้ภาษา
โดยกลุ่มสาระภาษาไทย

การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา2561

กิจกรรมลูกเสือ

การให้ความรู้เรื่องApplication
โดยกลุ่มสาระการงานอาชีพ

การให้ความรู้การใช้application Clint

การให้ความรู้โดยใช้Application mymo โดยธนาคารอมสิน

การจับรางวัลทายผลฟุตบอลโลก2018

กิจกรรมการคัดเลือกประธานส
ีและกิจกรรมคณะสี

กิจกรรมฟุตบอลโลกและการเลือกสี
ของคณะครู

ผู้อำนวยการมนัสดากาณ์ รักษ์พงศ์สถิตมอบสมุดฝาก
ให้กับตัวแทนม.1ม.4ฯ
และการให้ความรู้ของ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ผู้อำนวยการมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงษ์สถิต
มอบรางวัลห้องเรียนคุณภาพ
รางวัลยอดนักอ่านและการมอบ
สมุดรักการอ่านให้กับตัวแทนทุกห้องเรียน

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมจัดพิธีสวนสนาม
และทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณา
คณะลูกเสือแห่งชาติ

ผู้อำนวยการคณะครูนักเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมพิธีชาปณกิจพระสมุห์เชวง ญาณวีโร 

ผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมร่วมพิธี
ประจำศพพระสมุห์เชวง ญาณวีโรอดีตเจ้าอาวาส
วัดประดู่ในทรงธรรมขึ้นสู่เมรุลอย วัดประดู่ในทรงธรรม

พิธีมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา2561

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561

ประดู่ในอินวิเตชั่นรอบชิงชนะเลิศ

MOU - ยาเสพติด - 26 มิ.ย.61

ทำพานไหว้ครู-ปี2561-ชุดที่ 1

กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา2561

คณะครูโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมอบรมการจัดทำกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

การอบรมหุ่นยนต์ระดับชั้นม.ปลาย ณ เทคโนโลยีสยาม

กิจกรรมแอโรบิกตอนเช้า
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

การแข่งขันวาดภาพเนื่องในวันสุนทรภู่

กิจกรรมลูกเสือและการซ้อมสวนสนาม

การแข่งขันกลอนสุภาพในหัวข้อ

"โรงเรียนสีขาว"

ประดู่ในอินวิเตชั่นรอบตัดเชือก
(180661)Album1

การเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า
และการประชุมระดับ

การให้ความรู้โดยกลุ่มสาระศิลปะฯ

กิจกรรมลูกเสือ(13/06/61)

การให้ความรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยว
โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

การให้ความรู้เรื่องมารยาทไทย
โดยกลุ่มสาระสังคมฯ

นายพีระพงษ์ หลอดทอง นายธวัชชัย พ่วงสุข นายศิริวัตร แซ่ลี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวูซู ประเภท ยุทธลีลาราชสีห์ ทีมชาย Traditional จากการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดน่าน

นักเรียนชั้นม.ต้นเรียนพิเศษวันเสาร์

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้นำนักเรียน โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561
ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ. นครนายก

นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการพัฒนา
หุ่นยนต์แห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมกิจกรรม
"Kick off" การรณรงค์ป้องกันการเล่นพนัน
ฟุตบอลในสถานศึกษา
ณ.โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
7 มิย 2561

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมจัดการแข่งขัน
ฟุตซอลประดู่ในอินวิเตชั่นครั้งที่4
ประจำปีการศึกษา2561ทั้งนี้เพื่อ
ให้นักเรียนได้แสดงออกทางการกีฬา
และห่างไกลยาเสพติดในการนี้ได้รับเกียรติ
จาก ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้ให้เกียรติมาเปิดการแข่งขัน

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมจัด
การประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2561

กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

การแข่งขันวาดภาพเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

พันตำรวจโท อนุศิษฏ์ จงจีรังทรัพย์สารวัตรป้ปงกันปราบปราม สน.ท่าพระให้ความรู้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เรื่องพรบ. คอมพิวเตอร์ความผิดเรื่องการจราจรและ
การพนัน ณโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนวัดประดู่ในททรงธรรม
จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เนื่องใน
วันวิสาขบูชาและกิจกรรมการเวียนเทียน
ณวัดประดู่ในทรงธรรม

กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาลท่าพระ จัดฝึกอบรม โครงการ เครือข่ายแกนนำต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

การประชุมจับฉลากแบ่งสาย
การแข่งขันประดู่ในอินวิเตชั่นครั้งที่4

ครูและนักเรียนโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรมร่วมงานบำเพ็ญกุศล
พิธีสวดอภิธรรมพระสมุห์เชวง ญาณวีโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรม(คืนที่15)

กิจกรรมลูกเสือสัปดาห์ที่2ปีการศึกษา2561

ผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมงานบำเพ็ญกุศล
พิธีสวดอภิธรรมพระสมุห์เชวง
ญาณวีโร อดีตเจ้าอาวาส
วัดประดู่ในทรงธรรม(คืนที่7)

การแข่งขันฟุตซอลรุ่น ม.1 รุ่น15ปีและ18ปีในเครือพันธมิตร
ฟุตซอลธนบุรี

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเปิดเทอม
ปีการศึกษา2561

ผู้อำนวยการและคณะครู
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมงานรดน้ำศพและพิธีสวด
อภิธรรมพระสมุห์เชวง ญาณวีโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรม

การอบรมวิจัยในชั้นเรียน
โดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์

การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1,ม.4ปีการศึกษา2561

ปฐมนิเทศม1,ม4ปีการศึกษา 2561

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลโครงการส่งเสริม
กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ณวัดท่าพระ

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.1และม.4
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

การสอบเข้าศึกษาในระดับชั่นม4
ปีการศึกษา256
1

การสอบเข้าศึกษาระดับชั้นม.1ปีการศึกษา 2561 รร.วัดประดู่ในทรงธรรม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษาม.3ม.6ปีการศึกษา2560

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณวัดโบสถ์วัดอินทรสารเพชร

พิธีปัจฉิมนิเทศม3.ม.6ประจำปีการศึกษา2560

วันกตัญญูหลวงปู่โต๊ะ

กิจกรรมเนื่องในวัยมาฆะบูชา ณวัดประดู่ในทรงธรรม

กิจกรรมเนื่องในวัยมาฆะบูชา ณวัดประดู่ฉิมพลี

สำนักงานเขตฯบางกอกใหญ่ให้ความรู้
เรื่องการแยกขยะ

กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่รั้ว
ประดู่ในทรงธรรม

การแข่งขันฟุตซอลเปิดบ้าน
ประดู่ในทรงธรรมรอบคัดเลือก

ทำเนียบนักเรียนระดับชั้นม.3
ประจำปีการศึกษา2560

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ
ร่วมตรวจเยี่ยมค่ายรด .ปี3

กิจกรรมการออกกำลังกายยามเช้า
โดยคณะครูฝึกประสบการ์ณ

กิจกรรมการให้ความรู้เนื่องในวันตรุษจีน

พิธีมอบใบประกาศณียบัตรคนดีศรีประดู่
โดยท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 นายกิตติ บุญเชิด

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ยินดีต้อนรับครูใหม่ทั้งสองท่าน

กิจกรรมกล่องส่งความรักเนื่องในวันวาเลนไทน์

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์และการออกกำลังกาย
นำโดยคณะครูฝึกประสบการณ์

การให้ความรู้ภาษาอังกฤษและ
กิจกรรมตอบปัญหาโดยครูสราวุธ

การติวโอเน็ตนักเรียนชั้นม.6วิชาคณิตศาสตร์

การแนะแนวการศึกษา
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การติวโอเน็ตนักเรียนระดับชั้น ม.6

ประธานนักเรียนรับมอบตำแหน่ง
และประชุมชี้แจงและการแบ่งหน้าที่

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดการสอบโอเน็ต2560

การเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ประจำปี 2561

ผู้อำนวยการและคณะครูนักเรียน
เข้าร่วมงานรฤกธนบุรีกิจกรรมการออกแนะแนวการศึกษา
โดยท่านผู้อำนวยการและครูกลุ่มการแนะแนว

กิจกรรมจากธนาคารโรงเรียน

กิจกรรมการให้ความรู้ภาษาอังกฤษ
โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโดย my DNA

กิจกรรมรำลึกพระคุณครูเนื่องในวันครู

การประชุมรับผลการเรียน
ผลสอบกลางภาคเรียนที่2

นักเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมรับทุนจาก คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่

กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ2561

กิจกรรมกีฬาสีปีการศึกษา11-01-2560

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า2560ต้อนรับปีใหม่2561โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมร่วมงาน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กิจกรรมวันคริสมาส2560พีธีมอบรางวัลศิลปหัตถกรรมทั้ง9กลุ่มสาระ

การแข่งขันร้องเพลงสากลระดับม.ปลาย

การให้ความรู้ภาษาอังกฤษ
โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันกีฬาสีรอบคัดเลือก

การแข่งขันร้องเพลงสากลระดับม.ตัน

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


มอบใบประกาศคณะลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

 ผู้อำนวยการมอบทุนสำหรับคณะสี
เพื่อการจัดงานกีฬาสี


กิจกรรม คืนสู่เหย้า9ธันวาฯ60(Album1)
คืนสู่เหย้า9ธันวาฯ60(Album2)

 พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบก่อตั้ง
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมครบ63ปี


 กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 


 กิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก


พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราช


 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในฯ
ชมนิทรรศการงานพระเมรุมาศฯ


 โรงเรียนวัดประดู่ฯจัดการสอบวัดผล
ประเมินผลการเรียนนานาชาติ PISA


 พิธีเข้าประจำกองและประดับ
อินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่


โรงเรียนวัดประดู่ฯต้อนรับคณะ
ผู้บริหารโรงเรียนอาชีพเทคโนฯหัวเฉียว


 การสอบธรรมศึกษาประจำปี2560 สนามสอบธรรมศึกษาทำดีถวายในหลวง


 การประชุมผู้ปกครองครั้งที่1เทอม2ปีการศึกษา2560


 กิจกรรมลอยกระทงประจำปีการศึกษา2560


 ผู้อำนวยการ รร.วัดประดู่ในฯร่วมงานวางศิลาฤกษ์
ณโรงเรียนวัดนวลนรดิศ


กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือและ
เนตรนาร๊ปีการศึกษา2560(1)


โรงเรียนวัดประดู่ฯร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน
์ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ


ผู้อำนวยการฯร่วมรับเสด็จ
สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมรับเสด็จ
สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโทและสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซแห่งเลโซโท ณ วัดอรุณราชวรารามวรวิหาร


โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมร่วมจัดนิทรรศการ วัดสังข์จายวรวิหาร


ร่วมถวายกฐินสามัคคี ณวัดประดู่ฉิมพลี


 ผอ.สพม.1 ได้เดินทางมาที่โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม


 กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ(วันที่2)


กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ
(วันที่1)

นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ฯระดับชั้นม.ต้น
ร่วมทัศนศึกษาณสยามนิรมิตร


ร้อยรักถักทอใจสานสายใยประดู่ในทรงธรรม

รร.วัดประดู่ในทรงธรรมรับการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง

การให้ความรู้ทางวรรณคดี ีและเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกลุ่มสาระภาษาไทย

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่5

การติวให้ความรู้วิชาภาษาไทย
เพื่อยกระดับทางการศึกษาในระดับชั้นม.2

การให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.2

การให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกลุ่มสาระสพละศึกษา

การติวเพื่อยกระดับการศึกษาคณิตและอังกฤษ ม.2และม.5วันที่2

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
รับมอบเก้าอี้ตัดผม

การให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

การติวเพื่อยกระดับการศึกษาในรายวิชา
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์Zero waste save the world

การติวยกระดับการศึกษาในระดับ
ชั้นม2และม.5ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

การแข่งขันวาดภาพและการแข่งขันตอบ
ปัญหาวิทยาศาสตร์

การให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกลุ่มสาระศิลปะ

การติวให้ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพ
กลุ่มสิชาสังคมศึกษา

การให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ 

 กิจกรรมเนื่องในวันอาเซี่ยน

การแข่งขันร้องเพลงต้านยาเสพติ
ดรอบชิงชนะเลิศ

การประกวดร้องเพลงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ในระดับชั้นม.ปลาย

กิจกรรมลูกประดู่ร่วมใจต้านภัยน้ำท่วม

กิจกรรมประกวดร้องเพลงเนื่องในวันแม่
ใน ระดับม.ต้น

นักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนป.ท
ร่วมแข่งขันฟุตซอล ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมวันภาษาไทยประกอบด้วย
การอ่านคำอาเศียรวาทและการให้ความรู้
เกี่ยวกับวันภาษาไทยและ
การตอบปัญหาชิงรางวัล

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ได้รับความกรุณาจากพระครูธรรมธรธีรพัฒน์ สุวินะโยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์อินทรสารเพชร
เขตภาษีเจริญมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
และบุตรข้าราชการตำรวจ สน.ท่าพระ

กิจกรรมการปลูกป่าและศึกษาระบบนิเวศน์ ณ คลองโคน ตำบล คลองโคน อำเภอเมืองจ.สมุทรสงคราม ประกอบด้วยกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน และการศึกาาระบบนิเวศน์

ศูนย์ Eric โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมร่วมมือกับศูนย์ Eric โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยร่วมจัดการอบรม Teaching tecnique and intergrating thinking skill for the young learner

การประชุมเครือข่าย 6 หน่วยงาน(6ขา)
"บ้านสีขาว ประชารัฐร่วมใจ ปลอดยาเสพติด
ถวายแด่ในหลวง"โดยทั้ง6องค์กรร่วมกัน
ประชุมเพื่อรวมหาแนวทาง
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ภายในชุมชนโดยมีสถานีตำรวจ
นครบาลท่าพระทำนักงานเขตบางกอกใหญ
่เครือข่ายกตตร.หัวหน้าชุมชนผู้ขับรถ
โดยสารเพื่อให้ทุกชุมชนเป็น
ชุมชนสีขาวปลอดจากยาเสพติด

มอบรางวัลห้องเรียนสะอาดและจับสลาก
รางวัลจากธนาคารโรงเรียน

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมจัดกิจกรรม ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมร่ว
มสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
จัดกิจกรรมการแห่เทียนพรรษา
และถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดบริเวณชุมชนโรงเรียน

การเตรียมงานกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา


ผู้บริหารครูและนักเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมงานโครงการวัดสวยบ้านสะอาด
ชุมชนน่าอยู่

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาวูซู
และเทควันโด
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมในโอกาส
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
เทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง
และรายการกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่45 สงขลาเกมส์

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา


คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และการงานอาชีพเข้าร่วมอบรม สะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนการสอน โดยคณะวิทยากรจากสถาบันราชภัฎนครปฐม
ระหว่างวันที่3-4 กรกฎาคม 2560 ณ สพม1 (บางแวก)

พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำโรงเรียน
วัดปรดู่ในทรงธรรม

กิจกรรมโบว์ลิ่งประดู่ในทรงธรรม60

พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม
เนื่องในคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือฯ
พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม
เนื่องในคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ
1กรกฎาคม วันลูกเสือไทย
ณ สนามโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมการร้องเพลงต้านยาเสพติด
ระดับม.ต้นรอบคัดเลือก

กิจกรรมแนะนำโรงเรียนเป็นภาษาจีน
โดยกลุ่มสาระต่างประเทศ
นะนำกิจกรรมโรงเรียนเป็นภาษาจีน
โดยกลุ่มสาระต่างประเทศ
และเรื่องเล่าเช้านี้โดย ครูสราวุธ เชาวน์ไว

นายณชพล กิตติสกาวกุลรับทุนการศึกษา
ในโอกาสการทำความดี

ร่วมแสดงความยินดีกับครูสรารัตน์ ทังสี ในโอกาสสำเร็จการศึกษา

ละครต้านยาเสพติดโดยนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์สอน

การแข่งขันฟุตซอลประดู่ในอินวิเตชั่นครั้งที่3
รอบชิงชนะเลิศ

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา2560

พีธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2560
โดยผู้มีอุปการคุณ

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560

กิจกรรมการทำพานเนื่องในวันไหว้ครู

กิจกรรมสืบค้นข้อมูลเนื่ิองในวัน
ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมการให้ความรู้ของห้องสมุด

ฟุตซอลประดู่ในอินวิเตชั่นครั้งที่3
รอบแปดทีมสุดท้าย

กิจกรรมนำเสนอความรู้เรื่องยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดฯ

กิจกรรมมอบสมุกฝากธนาคารโรงเรียน

ประดู่ในอินวิเตชั่นครั้งที่สามรอบ Semifinal

บริษัทิ Glico จัดกิจกรรม พาน้องพิชิต O-NET ENGLISH SCHOOL TOUR

การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา2560

กิจกรรมScience Show เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล

ประดู่ในอินวิเตชั่นครั้งที่3วันที่7

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
เนื่องในวันสุนทรภู่

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์

กิจกรรมการแข่งขันแต่งกลอน
เนื่องในวันสุนทรภู่

การให้ความรู้ภาษาอังกฤษโดย
กลุ่มสาระต่างประเทศ

สถาบัณเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรม
บูรณาการStemให้กับนักเรียนที่เรียน
ในชุมนุม Computerและชุมนุมหุ่นยนต์

การผู้ร่วมกิจกรรมLike Share ยุวบรรณารักษ์

ประดู่ในอินวิเตชั่นครั้งที่3วันที่6

มอบใบประกาศนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายผู้นำนักเรียน

ฟุตซอลประดู่ในอินวิเตชั่นครั้งที่3วันที่5

ฟุตซอลประดู่ในอินวิเตชั่นครั้งที่3วันที่4

ประดู่ในอินวิเตชั่นครั้งที่3วันที่3

กิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
ประกอบด้วยกิจกรรมการสร้างภาวะ
ผู้นำนักเรียนการเข้าฐานเพื่อสร้าง
ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีและการอบรม
เรื่องยาเสพติดโดยผู้กำกับการ
สถานีตำรวจสน.ท่าพระและคณะการอบรม
การคิดวิเคราะห์สังเคราะโดยผู้อำนวยการ
ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ทจังหวัดราชบุรี
ระหว่างวันที่ 8 -9 มิถุนายน 2560

การประปานครหลวงจัดกิจกรรม Water Ranger ปฎิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่6 เพื่อสร้างความตระหนัก
ในการประหยัดน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คณค่า
ณ หอประชุมโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรร
มวันที่ 8 มิถุนายน 2560

ฟุตซอลประดู่ในอินวิเตชั่นครั้งที่3วันที่2

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล "ประดู่ในอินวิเตชั่นครั้งที่3" วันที่ 6 -26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สนับสนุนโดยรองเท้านักเรียน Tokio Spin

มอบรางวัลการประกวดคำขวัญ
วันงดสูบบุหรี่โลก ใบประกาศการร่วมเข้าค่าย
และใบประกาศรางวัลการตกแต่งห้องเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปฎิบัติธรรม คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดระดู่ในทรงธรรมระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2560 ณ วัดเขาวัง พระอารามหลวง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม
การประชุคณะกต.ตร.สน.ท่าพระ
ณ สถาณทูตเลโซโท ประจำประเทศไทย

กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก
ของอันตรายในการสูบบุหรี่และการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และโทษภัยของบุหรี่

เพื่อทำการชี้แจงทำความเข้าใจ
ในการจับสลากแบ่งสายและกำหนดวัน
ในการแข่งขันในทุกรุ่นประกอบด้วย
โรงเรียน 11 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

เลือกชุมนุมปีการศึกษา2560
เพื่อให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรม
ตามความสนใจของนักเรียน

กิจกรรมเปิดกองลูกเสือเนตรนารีครั้งที่1 ปีการศึกษา 2560


โครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสา กองทัพเรือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 24 เมษายน 2560

นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ได้รับรางวัลแข่งขันเทควันโด

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
มอบทุนการตกแต่งห้องให้กับทุกระดับชั้น
เพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมแข่งขันฟุตซอล ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ในวันเสาร์ที่ผ่านมา

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์


การแสกนลายผิวมือนักเรียน ม.1,ม4
เพื่อจำแนกความถนัดของนักเรียน
เป็นรายบุคคลปีการศึกษา2560

รับโอวาทจากผู้อำนวยการโรงเรียนการชี้แจง
รายละเอียดการตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผม
กิจกรรมการทำความสะอาดห้องเรียนและพบ
ครูที่ปรึกษาเพื่อฟังคำชี้แจงและรับเงินสำหรับ
ซื้อเสื้อผ้าและอุกกรณืการศึกษา

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดการอบรมพัฒนาครู เรื่อง "STEM"กับการศึกษายุคThailand 4.0" "การสร้างวินัยเชิงบวก" วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรม
และท่านผู้กำกับสน.ท่าพระร่วมแสดง
มุฑิตาจิตพระครูเกษมธรรมวงศ
์เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนาพุทธศักราช2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ประกอบด้วยกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
และการเข้าฐานกิจกรรม พิธีการผูกข้อมือรับ
ศิษย์ใหม่โดยผู้อำนวยการและคณะครู

การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1และม.4

โครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสา กองทัพเรือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 24-29 เมษายน 2560


นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรณ วัดท่าพระ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมรับมอบตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
19 - 20 เมษายน 2560

นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
รุ่นที่ 32 ประจำปี 2560
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ 6 - 22 เมษายน 2560
ณ วัดสังข์จายวรวิหาร


คณะครูและนักเรียนร่วมอบรมฟุตบอล
ตามโครงการอัจฉริยจรรยา ณ สนามไอโมบาย
สเตเดี้ยม

คณะครูและผู้อำนวยการนำนักเรียน
ร่วมประกวดกองเชียร์และลีดเดอร
์รายการโฮมฮักนักกีฬาน้อยและ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
และเงินรางวัล 15000บาท

 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง กตตร.ชุมชน ทหาร กองบังคับการนครบาล7 กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27- 31 มีนาคม 2560 
ณ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม


กิจกรรมวันกตัญญูหลวงปู่โต๊ะฯ

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรมร่วมพิธีพุทธาภิเศก
วัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะ 60 ปี ย้อนยุค

การประชุม กตตร.ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนวัดประดู่ฯ

จกรรมปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2559
จัดขึ้นเพื่อ
สร้างความทรงจำและความประทับใจ
ให้กับนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6ที่กำลังจะจบ
หลักสูตรในปีการศึกษานี้โดยรับความร่วมมือ
จากผู้อำนวยการคณะครูอาจารย์ผู้ปกครอง
นักเรียน,ในระดับชั้นม.1ม.2ม.4ม.5
และนักการภารโรงในการจัดกิจกรรม
ให้กับนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3และ6

นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในฯ
ได้รับรางวัลการแข่งขัน "ย่าโมเกมส์"

ผู้อำนวยการมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียน
สพม1 "Tokio - Chappy
กรงธนบุรี ฟุตซอลลีก " ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ผู้อำนวยการมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
เข้าร่วมรับรางวัลผู้รักศรัทธาในสันติภาพ
ในงาน PEACH Spreading
a Culture of Peace
ณ โรงเรียน โพธิสารพิทยากร

กิจกรรมคนดีศรีประดู่จัดขึ้นเพื่อเชิดชู
นักเรียนผู้ทำความดีและเป็นกำลังใจ
ให้กับนักเรียนที่มีระเบียบวินัยและป
ระพฤติตนเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนค
รูและเพื่อนนักเรียน

PT. Open House "Reaching-out Beyond the Frontier"

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559/2560

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ณ วัดประดู่ในทรงธรรมและวัดประดู่ฉิมพลี

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน(สังคมศึกษา)
การให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุธทธ
ศาสนาเรื่องความเป็นมาของวันมาฆะบูชา

การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน สพม.1
"Tokio-Chappy กรุงธนบุรีฟุตซอลลีกประจำปีการศึกษา 2559 "
ณ สนามโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

การสอบโอเน็ตในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3
ปีการศึกษา2559

การบรรยายโครงการในพระราชดำริ
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา

การประชุม กต.ตร.สน.ท่าพระ ณ.รรวัดประดู่ในทรงธรรม

English On Monday

 

ใส่บาตรวันศุกร์

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดให้มีการติวโอเน็ตในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3
วันแรกวิชาคณิตศาสตร์

การให้ความรู้เกี่ยวกับผลไม้มงคล
โดยกลุ่มสาระต่างประเทศและการให้ความรู้
เกี่ยวกับวันตรุษจีนและพระเพณีการไหว้เจ้า
และการไหว้บรรพบุรุษของชาวจี
นและผู้มีเชื้อสายจีนโดยครูสราวุธ
และการมอบอั่งเปาโดยผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดให้มีการติวโอเน็ตในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6
วันแรกวิชาสังคมศึกษา

การนำเสนอนโยบายของผู้สมัคร
ประธานนักเรียนในปี2560

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนำเสนอ
ความเป็นมาของวันตรุษจีน

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
22 มกราคม 2560 ด้วยความร่วมมือ
ของวัดประดู่ในทรงธรรมวัดประดู่ฉิมพลี
คณะครูนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนศิษย์เก่า
ครูเก่าและผู้นำชุมชนเพื่อสมทบทุนเพื่อ
นำไปพัฒนาโรงเรียนในการซ่อมแซม
และสร้างประโยชน์ทางการศึกษา
ให้กับนักเรียนโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรมต่อไป

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมจัดพิธีทำบุญ
สตมวารและเข้าร่วมกิจกรรมกับ
วัดประดู่ในทรงธรรมและวัดประดู่ฉิมพลี
นำโดยผู้อำนวยการมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
คณะครูและตัวแทนนักเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรมในการร่วม
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร

นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรมได้เข้าร่วม
กิจกรรมการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ในงานมหกรรม"ร้อยใจวงโยธวาทธิตไทย
น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช"
ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560
ณ สนมศุภชลาศัย

การประชุมผู้ปกครองครั้งที2
ประจำปีการศึกษา2559ภาคเรียนที่2

กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา2559

ร่วมกิจรรมเปิดบ้านวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยการบรรยาย
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
์เรื่องโครงการในพระราชดำริ
โครงการโรงเรียนพระดาบส

กิจกรรมปีใหม่2560

กิจกรรม English on Monday

การสอบ O-netชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีและการซ้อมเชียร์

กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2560

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กิจกรรมกีฬาสีรอบคัดเลือกกีฬาฟุตซอล

ค่ายกลุ่มห้องเรียนสาขาภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน
ระดับชั้นม4- 6 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559
NPJ รีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี

ร่วมอบรมการผลิตหนังสั้น ณ ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตัวแทนนักเรียนร่วมการแข่งขัน
ยุวบรรณารักษ์ระดับภาค ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในรายการการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่66 จ.จันทบุรี

กิจกรรมกีฬาสีรอบคัดเลือก บาสเก็ตบอลและแชร์บอล

การแข่งขัน tt_tekwando_friendship2016

กิจกรรมกีฬาสีรอบคัดเลือก2559

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยการฟังบรรยาย
เรื่องโครงการในพระราชดำริในพระบาทสมเด-็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรเขาหินซ้อน)

จกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยการฟังบรรยาย
เรื่องโครงการในพระราชดำริในสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
(โครงการสะพานพระราม8)

พิธีมอบรางวัลศิลปะหัตถกรรม2559

พิธีมอบรางวัลศิลปะหัตถกรรม2559

กิจกรรมทำบุญโรงเรียนเนื่องในโอกาสครบรอบ 63ปี

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยการฟังบรรยาย
เรื่องโครงการในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(โครงการฝนหลวงพระราชทาน)

“วันโลกต้านเอดส์” โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ได้จัดให้มีกิจกรรมการรนณรงค์ต่อต้าน
เอดส์ในพื้นที่ชุมชนไกล้โรงเรียนการแขงขัน
ตอบปัญหาและการแข่งขันวาดภาพ
เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน

งานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินท
รมหาภูมิพลอดุลยเดช
และคณะครูผู้บริหารเข้าร่วมงาน
งานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ณ วัดประดู่ในทรงธรรมและวัดประดู่ฉิมพลี

กิจกรรมเนื่องในวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 กองลูกเสือโรงเรียนจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ในการทรงเป็นผู้เริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่า
และกองลูกเสือ

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยการฟัง
บรรยายโครงการในพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)

พิธีบำเพ็ญกุศลถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลเดช

การสอบธรรมศึกษาทำดีถวายพ่อหลวง

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยการฟัง
บรรยายโครงการในพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช
จากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมการจดบันทึกลงสมุด
รักการอ่านและการตอบปัญหา
จากการบรรยาย

ประกอบด้วยการประดิษฐ์กระทงลอย
จากวัสดุธรรมชาติและการประดิษฐ์
กระทงลอยสำหรับผู้สนใจ

การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2
ปีการศึกษา2559

ค่ายSTEM ศึกษานักเรียนชั้นม.1

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิกา
รและโรงเรียนน สพม. ทั้ง6กลุ่มร่วมกิจกรรม
อีกหนึ่งความดีถวายพ่อหลวงของปวงชน
ณ ท้องสนามหลวง

คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมกันทำและแจกริบบิ้นดำแก่ประชาชน
เพื่อใช้แสดงความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
ณ ห้างสรรพสินค้า Seacon Bangkae

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมทำพิธ
ีถวายความเคารพและแสดงความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ยืนสงบนิ่งและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมร่วมพิธี
วางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพระราชวังดุสิต

นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ อำเภอหว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

"ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย ประดู่ในทรงธรรม
"พิธีมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2559ได่แก่ ครูฐิติกานต์ ชัยวรวิทย์กุล
และ ครูสุดารัตน์ ดารากร ณ อยุธยา

วรรณคดีศรีศิลป์แผ่นดินสยาม

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
STEM Education สังกัดสำนนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่มที่6
วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2559

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2559
ณ วัดเขาวัง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2559

รงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมร่วมกิจกรรม
โรงเรียนอัจฉริยจรรยาsymposium2016
ประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขัน
กิจกรรมทางวิชาการกิจกรรมการแสดง
และการแลกเปลี่ยน
ความรู้เชิงวิชาการในกลุ่ม
โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา
ณ โรงเรียนแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

"โบว์ลิ่งประดู่ในทรงธรรม 59 "
สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าฯ
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ มูลนิธิโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดการแข่งขัน "โบว์ลิ่งประดู่ในทรงธรรม 59 "
วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2559
ณ ทีพีดีโบว์ลิ่งถนนเอกชัย กรุงเทพฯ

กิจกรรมอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ในหัวข้อเรื่อง"ศาลยุติธรรม

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์2559

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรม
เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียน
การสอนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ณโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"และฺBest Practice
ณ โรงเรียน มกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2559

ฟุตบอล7คนสไปเซอร์อินวิเตชั่นครั้งที่2

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2559
ประกอบด้วยกิจกรรมการตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพและ
การแข่งขันรถพลังยาง

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
นำโดยท่านผู้อำนวยการคณะครู
และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการปฎิบัติธรรม
เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชีนี

กิจกรรมเฉลิมพระพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

พิธีมอบใบประกาศผู้กำกับลูกเสือ
และลูกเสือที่เข้ารับการอบรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี2559
ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคคลากร
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมการวันอาเซียนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน
มีบทบาทหน้าที่และเห็นความสำคัญ
และภารกิจของคนไทยที่มีต่อประชาคม
อาเชียนอย่างมีศักยภาพ

กิจกรรมการตอบปัญหาวันแม่

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์เพื่อ-
เป็นการส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียน
และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

กิจกรรมการตอบปัญหาอาเซียน
จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีบทบาท
หน้าที่และเห็นความสำคัญ
และภารกิจของคนไทยที่มีต่อ-
ประชาคมอาเชียนอย่างมีศักยภาพ

การแข่งขันหมากฮอสประจำปีการศึกษา2559

การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมวิโรจน์ญาณวงศ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฯ
และการประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงาน
ผลการเรียนกลางภาค
ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2559ประกอบด้วยการชี้แจงกากร
ปฎิบัติงานของสมาคมฯการแจกรายงาน
ผลการเรียนกลางภาคเรียนที่1
ปีการศึกษา2559
และการบรรยาย
ผลการแสกนลายนิ้วมือของนักเรียน
ในระดับชั้น ม1 และ ม4.
โดยบริษัทิ My DNA

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14-15 กค 59 ณ ชาญชัย อเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โด ยดรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรร มรับหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นท ี่
สพม 2 และ3 และจัดบูธแสดงผลงานโรงเรียน อัจฉริยจรรยา และร่วมชมนิทรรศการจากโรงเร ียนในพื้นที่ สพม
1

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาจั ดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสื บสานพระเพณีแห่เทียนเข้าพรร ษาโดยจัดขบวนเทียนเข้าพรรษา เพื่อถวายวัดประดู่ฉิมพลีแล ะวัดประดู่ในทรงธรรมในขบวนป ระกอบด้วยวงโยธวาธิตสิงโตจา กชุมนุมวูซูและกลองยาวจากชุ มนุมนาฏศิลป์และเครื่องไทยธ รรมจากนักเรียนทุกชั้นเรียน

ผู้อำนวยการมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
มอบ Pocket money 
ให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรมที่เดินทาง
ไปร่วมการแข่งขัน
วูซูชิ งแชมป์โลกที่เมืองเกนติ้งไอ ซ์แลนด์ประเทศมาเลย์เซีย
ระหว่างวันที่ 14-18 กค. 59
ประกอบด้วย นายธวัชชัย พ่วงสุข
และนายพีรพงษ์ หลอดทอง

นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวั ดประดู่ในทรงธรรมได้เข้าร่ว มการอบรมโครงการเยาวชนไทยหั วใจใสสะอาด UNAC to UNLOCK วันที่ 8 กรกฏาคม พุทธศักราช 2559 จัดโดยกระทรวงพัฒนาความมั่น คงของมนุษย์

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2559

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญา

ณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ในวันต่อต้านยาเสพติดสากล

กิจกรรมฟุตซอลประดู่ในทรงธร รม Invitationครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ าไทยได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่ องในวันสุนทรภู่ประกอบด้วยก ารจัดนิทรรศการประวัติผลงาน ของสุนทรภู่การแสดงละครเนื่ องในวันสุนทรภู่ของนักเรียน ในระดับชั้นม.6การตอบปัญหาช ิงรางวัลกิจกรรมการแข่งขันว าดภาพระบายสีการแข่งขันแต่ง กลอนแปดเกี่ยวกับสุนทรภู่ การประกวดแต่งตัวละครตามเนื ้อเรื่องในวรรณคดีของสุนทรภ ู่และรับมอบรางวัลการแข่งขั นโดยมีผู้อำนวยการมนัสดากาณ ฑ์ รักษ์พงศ์สถิตเป็นประธานเปิ ดงานและมอบรางวัลให้กับนักเ รียน

ภาพกิจกรรมทั้งหมดนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ ให้ติดต่อ ครูประจำวิชา
เพื่อดำเนินการซ่อม ให้เรียบร้อย และส่งใบแก้ตัวที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ดำเนินการเรียนซ้ำเรียบร้อยแล้วให้ส่งใบเรียนซ้ำ
ที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ทำการซื้ออุปกรณ์การเรียนเรียบร้อบแล้ว
ให้รีบส่งใบเสร็จที่ครูประจำชั้นด่วน
 
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์ 
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา
  ศิลป
  พละศึกษาและพลานามัย
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แนะแนว

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพท.กทม.เขต3
  สสวท.
  Schoolnet
  thaigoodview
  GPA
  Addmission
  กยศ
  ชุมนุม
  โสตฯถ่ายภาพ
  Computer
  ดนตรีสากล
  ดนตรีไทย
  เกษตร

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมTel 02-4579830-1 Fax02-457-4437Pradoonai@hotmail.com