Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมรับสมัครครูอัตราจ้างเอกชีววิทยา....
25,28มีค.59นักเรียนม3.สอบแก้ตัวของภาคเรียนที่2 รอบ1
25,28มีค.59นักเรียนม6.สอบแก้ตัวของภาคเรียนที่2 รอบ2
4-7 เมย.59 นักเรียนทุกระดับชั้นสอบแก้ผมการเรียนทุกภาคเรียน


 นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
       
    ผู้อำนวยการโรงเรียน


  วิสัยทัศน์
   คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานคว่ามป็นไทย

อัตลักษณ์
 ยิ้มง่าย ไหว้งาม
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  "โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม"

 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ขอต่อต้านการการคอรับชั่น

หนังสือพิมพ์download เพลงโรงเรียน
1.เพลงมาร์ชประดู่
2. เพลงประดู่รำลึก 

 

 

 

   

กเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเข้าร่วมโครงการ
บรร พชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพร ะเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชเนื่อง
ในวโรก าสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรร ษา 89 พรรษาณ วัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2-10 เมษายน 2559
โดยมีคณะผู้บรหารโรงเรียนและคณะครูร่วมอนุโมทนา
ในพิธีบ รรพชาและถวายจตุปัจจัย

ประกอบด้วยกิจกรรมการมอบใบป ระกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีท่านผู้อำนวยการมนัสดา การ รักษ์พงศ์สถิต เป็นผู้มอบใบประกาศและมีคณา จารย์จากสยามเทคและครูโรงเร ียนวัดประดู่ในทรงธรรมร่วมเ ป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศ ึกษา


กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อ.สัตหับ จ.ชลบุรี และพิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ


กิจกรรมทัศนะศึกษานัักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา 2558
ณ วัดพระปฐมเจดีย์ และพิพิธพันธ์
wood land เมืองไม้ จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัปสรสวรรค์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศปีการศึก ษา2558 ประกอบด้วยกิจกรรมบายศรีสู่ ขวัญการให้โอวาทโดยผู้อำนวย การและครูสุดารัตน์ ดารากร ณ อยุธยา เป็นผู้ให้โอวาท และตัวแทนนักเรียนแสดงความร ู้สึกและการชมวีทีอาร์ของนั กเรียนและกิจกรรมของนักเรีย นที่จัดให้กับนักเรัยน ม.3ที่กำลังจะจบการศึกษา

คณะผู้บริหารครูนักเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเ
ข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลกตัญญูกตเวทิตา
ทักษิณานุปทานคล้ายวันมรณภาพ
ปีที่ 35พระเดชพระคุณ พระราชสังวราภิมณฑ์
(หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวัณโณ)
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

กิจกรรมคนดีศรีประดู่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ
ให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ด
ีสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนักเรียน
ที่มีความประพฤติเรียบร้อยสม่ำเสมอ
และผู้ที่ทำงานให้กับโรงเรียนอย่างเสียสละ
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบรางวัล
ให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก

การสอบ o-netนักเรียนระดันชั้นมัธยมศกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2558
ประกอบด้วยกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญการ
ให้โอวาทโดยผู้อำนวยการและ
ครูฐฺิติกานต์ ชัยวรวิทย์กุล เป็นผู้ให้โอวาท
และตัวแทนนักเรียนแสดงความรู้สึก
และการชมวีทีอาร์ของนักเรียนและ
กิจกรรมของรุ่นน้องที่จัดให้กับรุ่นพี่ ม.6
ที่จบการศึกษา

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา2559
โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ร่วมกันไปเวียนทียนที่วัด ประดู่ในทรงธรรมและวัดประดู่ฉิมพลี

การแข่งขันฟุตซอลสี่เส้าเพื่อเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและการแสดง
ความสามารถทางด้านกีฬา กิจกรรมการแข้งขัน
ประกอบไปด้วยนักกีฬา
จากโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ศึกษานารี ปัญญาวรคุณและโรงเรียนวัดราชโอรส

วิทยาลัยSiam Tech ได้จัดการอบรมวงจรอิเล็คทรอนิค พิ้นฐานให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมได
้มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคพื้นฐาน


กิจกรรมรักสร้างสรรค์ ผู้อำนวยการมนัสดากาณฑ์ รักพงษ์สถิต
และนักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเข้า
ร่วมกิจกรรมรักสร้างสรรค์โดยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมสร้างความสนุกสนานและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ


 

การสอบวัดผลทางการศึกษาโดยใช้ข้อสอบกลาง
ของนักเรียนรัดับชั้นม1และม2

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประสานกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และใชเเครื่องมือลงคะแนนเสียงแบบอิเล็คทรอนิกส์ โดยมีทีมงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นำเครื่องมาให้ใช้งานและแนะนำการใช้งาน
การเลือกตั้งสำเร็จไปด้วยความเรียนร้อย
และรวดเร็วโดยได้ผู้รับการคัดเลือกคือพรรค
VR1 ได้รับคะแนน 260 คะแนน

กิจกรรมเปิดบ้านประดู่สู่อาเซี่ยน
ประกอบด้วยกิจกรรมการทางด้านวิชาการกิจกรรม
การแข่งขันศิลปะการวาดภาพและการแข่งขันกีฬา
การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งการแข่งขันการเต้น
ประกอบดนตรีลูกทุ่งการออกร้านของนักเรียนแล
ะบูตกิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ
ได้รับความร่วมมือเข้าร่วมการแข่งขันจาก
โรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ร่วมแสดงความยินดีกับทีมกฏหมายโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมในโอกาสที่ได้รับรางวัลการตอบปัญหากฏหมายดังนี้
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การตอบปัญหากฏหมาย
ม.ปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การตอบปัญหากฏหมาย
ม.ปลายจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การตอบปัญหากฏหมาย
ม.ปลายจากมหาวิทยาลับราชพฤกษ์
นักเรียนระดับชั้นม.ปลายเข้าชมหุ่นละครเล็ก
โจหลุยส์เนื่องในโอกาศเฉลิมพระเกียรต
ื์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ณ.ศุนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง


การประชุมผู้ปกครองเทอมที่2ปีการศึกษา25582558
ประกอบด้วยการแถลงนโนยบายของท่านผู้อำนวยการ
และสิทธิประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับการจัดกิจกรรม
ให้กับนักเรียนและกำหนดการต่างของโรงเรียนและ
พร้อมกันนี้ผู้ปกครองและนักเรียนได้พบครูที่ปรึกษาเพื่อ
รับผลการเรียนกลางภาคและคำแนะนำจากครูที่ปรึกษา


กิจกรรม ขวัญใจประดู่ในทรงธรรม (PT IDOL)
เพื่อคัดหานักเรียนต้นแบบ ทางด้านการเรียนความ
มีระเบียบและการกล้าแสดงออก เพื่อเป็นนักเรียนต้นแบบ
ให้กับพี่ๆน้องโรงเรียนวัดประดู่่่ในทรงธรรม
ประกอบด้วยกิจกรรมแนะนำตัวและตอบคำถาม
มีคณะครูเป็นกรรมการตัดสินผและผู้ที่ได้รับคัดเลือก
ได้รัยรางวัลเป็นใบประกาศษณียบัตรเข็มที่ระลึ
กและการงดเว้นค่าเล่าเรียนในปีการศึกษาหน้า


 กิจกรรมปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ2559

ประกอบด้วยกิจกรรมการทำบุญใส่บาตรปีใหม
่การจับรางวัลและแจกของขวัญโดยผู้อำนวยการ
และคณะครู...ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน


กิจกรรมค่ายบูรณาการประจำปีการศึกษา2558 ณ ค่ายรัศมีแคมป์ จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 4-7มกราคม 2559

กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปีาการศึกษา2558 ระหว่างวันที่ 4-6 ม.ค 2559 ณค่าย รัศมีแคมป์ จ.สระบุรี

กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา
การบริหารภายในคณะสีการแก้ปัญหาและความสามัคคีี
กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา เชียร์ลีดเดอร์
การประกวดแสตนด์เชียร์


กิจกรรมวันคริสต์มาส2558

จัดโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพื่อให้นักเรียนได้
รู้จักวัฒนาธรรมของเจ้าของภาษาและร่วมกันจัดกิจกรรม
เพื่อความรู้ต้านภาษาต่างประเทศพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเ รียนวัดประดู่ในทรงธรรม โดยคณะครูผู้บริหารโรงเรียน วัดประดู่ในทรงธรรมคณะกรรมก ารสถานศึกษาสมาคมผู้ปกครองค รูและศิษย์เก่าโรงเรียนวัดป ระดู่ในทรงธรรม คณะครูผู้บริหารจากโรงเรียน ต่างและอดีตผู้อำนวยการเขตพ ื้นที่การศึกษา คณะครูผู้บริหารและนักเรียน จากโรงเรียนราชโอรส โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ขอยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ
มนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิตด้วยความยินดี ยิ่ง

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ ให้ติดต่อ ครูประจำวิชา
เพื่อดำเนินการซ่อม ให้เรียบร้อย และส่งใบแก้ตัวที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ดำเนินการเรียนซ้ำเรียบร้อยแล้วให้ส่งใบเรียนซ้ำ
ที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ทำการซื้ออุปกรณ์การเรียนเรียบร้อบแล้ว
ให้รีบส่งใบเสร็จที่ครูประจำชั้นด่วน
 
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์ 
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา
  ศิลป
  พละศึกษาและพลานามัย
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แนะแนว

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพท.กทม.เขต3
  สสวท.
  Schoolnet
  thaigoodview
  GPA
  Addmission
  กยศ
  ชุมนุม
  โสตฯถ่ายภาพ
  Computer
  ดนตรีสากล
  ดนตรีไทย
  เกษตร

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมTel 02-4579830-1 Fax02-457-4437Pradoonai@hotmail.com