Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม1
จำนวน 6 อัตรา 4 สาขาดังนี้
1.ภาษาไทย 2 อัตรา
2.ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
3.วิทย์(สาขาชีวะฯ) 1 อัตรา
4.คณิตศาสตร์ 2 อัตรา
รับสมัครได้ที่โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558 ในเวลาราชการ
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ
์ระหว่างวันที่ 31ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น.รายละเอียด

วันพุธที่20สค 58จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ปฏิทินวิชาการนักเรียนระดับชั้น ม1,ม.4 2558

ประกาศโรงเรียนวัดปรดู่ในทรงธรรม เรื่องสอบราคาหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ประกาศโรงเรียนวัดปรดู่ในทรงธรรม เรื่องสอบราคาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ 
  ดร.สมมาตร สนทมิโน
       
      ผู้อำนวยการโรงเรียน


  วิสัยทัศน์
   คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานคว่ามป็นไทย

อัตลักษณ์
 ยิ้มง่าย ไหว้งาม
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  "โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม"
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ขอต่อต้านการการคอรับชั่น

หนังสือพิมพ์download เพลงโรงเรียน
1.เพลงมาร์ชประดู่
2. เพลงประดู่รำลึก 

 

 

 

   

กิจกรรมโบว์ลิ่งเพื่อการศึก ษาประดู่ในทรงธรรม58 จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสมาคมผ ู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรง เรียนวัดประดู่ในทรงธรรมจุด ประสงค์เพื่อหางบประมาณสนับ สนุนโรงเรียนในด้านการจัดกา รศึกษาและสนุบสนุนด้านการจั ดหาอุปกรณ์และปรับปรุงสถานท ี่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโ รงเรียน

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาต
ิประกอบด้วยกิจกรรมการปฏิบัติสมา
ธิและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางพระบนมราชินีนาถ
ิและเชิญตัวแทนแม่ในทุกระดับชั้นให้นักเรียน
ได้แสดงความกตัญญูและการแสดงของนักเรียน

กิจกรรมเนื่องในวันอาเซียนโรงเรียนวัดประดู่ฯ
จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียนเพื่อให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงการเข้าร่วมในความสะมคัญของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยนถึงที่มาและความสำคัญ
ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้การแสดงและการ
ตอบปัญหาอาเซี่ยน

การประชุม สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่า
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สรุปถึงผลงานที่ผ่านมา
และการสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่างๆของโรงเรียน
และกิจกรรมที่จะสนับสนุนโรงเรียนต่อไปในอนาคต
และการบรรยายเรื่องการป้องกันสิ่งเสพติดให้กับเยาวชน
และความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนสถานีตำรวจและ
ชุมชน

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ การ การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เป็นรายบุคคล เพื่อการเป็นผู้นำในศตวรรษท ี่21(โรงเรียนอัจฉริยจรรยา)ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนวัดเจ้ามูล

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
ระดับชั้น ม.ต้น ณ ค่ายสมพล โตรักษา
จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2556
ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา ประกวด-
เชียร์ลีดเดอร์ ขบวนพาเหรด และแสตนด์-
เชียร์

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม และ
สมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรม กิจกรรมคืนสู่เหย้า 9 ธันวา 2556 ประกอบด้วยกิจกรรม มุทิตา
คารวะ การพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่า
และครูเก่าโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เนื่องในกิจกรรมคืนสู่เหย้า 9 ธันวา

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
องค์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ และกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์

ครูโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
เดินทางศึกษาดูงานโรงเรียนไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนชลประทานผาแตก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
และร่วมประชุมแลกเปลี่ยน กับกลุ่ม-
โรงเรียนอัจฉริยจรรยา


โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล เพื่อส่งเสริม
ผูู้เรียนตามศักยภาพ ตามโครงการ
โรงเรียน อัจฉริยจรรยา ประกอบด้วยกิจกรรม ตามความถนัดที่
ได้รับการเวิเคราะห์ ลายมือ ของนักเรียน

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จัดกิจกรรมวัยงดสูบบุหรี่โลกเพื่อให้
นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่
และโทษของการสูบบุหรี่ประกอบด้วย
กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านการสูบ
บุหรี่ และ การให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่แก่
นักเรียนและ ชุมชน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ได้รับเลือกเป็นโรงเรียน
นำร่องส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เป็นรายบุคคล

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
กีฬาสี ประดู่เกมส์2555 กิจกรรม
การแข่งขันกีฬาสี, กองเชียร์
เชียร์ลีดเดอร์ และขบวนพาเหรดและ
กิจกรรมวันปีใหม่ 2556
กิจกรรมการประกวด กิจกรรมเข้าจังหวะ
พิธีรับมอบโล่ห์รางวัล การแข่งขัน
ตอบปัญหาเนื่องในวันรพีฯ
พิธีมอบเกียรติคุณบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน
ระบบการต้านยาเสพติด
การประกวดมารยาทไทย
กิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียน
เยาวชนประชาธิปไตย ต่อต้านยาเสพติด
พิธีรับมอบรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหากฏหมาย จาก ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียร
ติ
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์


นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ ให้ติดต่อ ครูประจำวิชา
เพื่อดำเนินการซ่อม ให้เรียบร้อย และส่งใบแก้ตัวที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ดำเนินการเรียนซ้ำเรียบร้อยแล้วให้ส่งใบเรียนซ้ำ
ที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ทำการซื้ออุปกรณ์การเรียนเรียบร้อบแล้ว
ให้รีบส่งใบเสร็จที่ครูประจำชั้นด่วน
 
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์ 
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา
  ศิลป
  พละศึกษาและพลานามัย
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แนะแนว

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพท.กทม.เขต3
  สสวท.
  Schoolnet
  thaigoodview
  GPA
  Addmission
  กยศ
  ชุมนุม
  โสตฯถ่ายภาพ
  Computer
  ดนตรีสากล
  ดนตรีไทย
  เกษตร

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมTel 02-4579830-1 Fax02-457-4437Pradoonai@hotmail.com