Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ขอเชิญศิษญ์เก่าร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้า9ธันวา2557
ณ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ในวันที่ 9 ธันวา 2557
ร่วมกิจกรรมสังารรค์และกิจกรรมการกุศล
สนับ สนุนโรงเรียนเพื่อสร้างห้องเรียนอัจฉริยจรรยา
งานเริ่ม เวลา18.00 น.สนใจติดต่อครู อรุณรัตน์
081-7583834
นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมสอบปลายภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 23-25 กย 2557
ประกาศโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมประกวดราคา
จ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง
อาคาร ๒ ชั้น ๔ ใต้ถุนโล่ง บันดขึ้น สองข้าง ด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนวัดปรดู่ในทรงธรรม เรื่องสอบราคาหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ประกาศโรงเรียนวัดปรดู่ในทรงธรรม เรื่องสอบราคาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ

รับสมัครนักเรียน ม.1และม.4ประจำปีการศึกษา2557
ระหว่างวันที่ 20 -24 มีค 2557

  ดร.สมมาตร สนทมิโน
       
      ผู้อำนวยการโรงเรียน


  วิสัยทัศน์
   คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานคว่ามป็นไทย

อัตลักษณ์
 ยิ้มง่าย ไหว้งาม
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  "โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม"


โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ขอต่อต้านการการคอรับชั่น

หนังสือพิมพ์download เพลงโรงเรียน
1.เพลงมาร์ชประดู่
2. เพลงประดู่รำลึก 

 

 

 

   

ครูโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
เดินทางศึกษาดูงานโรงเรียนไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนชลประทานผาแตก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
และร่วมประชุมแลกเปลี่ยน กับกลุ่ม-
โรงเรียนอัจฉริยจรรยา


โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ครูผู้เกษียนอายุ-
ราชการประจำปี 2557 "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล เพื่อส่งเสริม
ผูู้เรียนตามศักยภาพ ตามโครงการ
โรงเรียน อัจฉริยจรรยา ประกอบด้วยกิจกรรม ตามความถนัดที่
ได้รับการเวิเคราะห์ ลายมือ ของนักเรียน

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จัดกิจกรรมวัยงดสูบบุหรี่โลกเพื่อให้
นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่
และโทษของการสูบบุหรี่ประกอบด้วย
กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านการสูบ
บุหรี่ และ การให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่แก่
นักเรียนและ ชุมชน

กิจกรรมปัฉิมนิเทศนักเรียน ม.3และม.6ประจำปีการศึกษา2556
จัดขึ้นเพื่อเป็นการยินดีกับความสำเร็จ
ของนักเรียนม.3และม.6
ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา2556
โดยมีกิจกรรมน้องส่งพี่และกิจกรรม
เพื่อรำลึกถึงเรื่องราว
ตลอด3ปีการศึกษาที่ผ่านมาและกิจกรรม
การผูกข้อมือจากครูอาจารย์
และการขอขมาครูอาจารย์ และ
รับฟังปัจฉิโอวาทจาก ครูพรเลิศ อรุณรัติยากร

กิจกรรมปัฉิมนิเทศนักเรียน ม.3และม.6ประจำปีการศึกษา2556
จัดขึ้นเพื่อเป็นการยินดีกับความสำเร็จ
ของนักเรียนม.3และม.6
ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา2556
โดยมีกิจกรรมน้องส่งพี่และกิจกรรม
เพื่อรำลึกถึงเรื่องราว
ตลอด3ปีการศึกษาที่ผ่านมาและกิจกรรม
การผูกข้อมือจากครูอาจารย์
และการขอขมาครูอาจารย์ และ
รับฟังปัจฉิโอวาทจาก ครูพรเลิศ อรุณรัติยากร

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง60ปี โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
โดยเชิญโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนทวีธาภิเษกและ
โรงเรียนศึกษานารีวิทยาเข้าร่วมแข่งขัน
โดยผลการแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ได้รับรางวัลชนะเลิศโดยนักกีฬาทุก
โรงเรียน
แสดงความสามารถทางกีฬาอย่างเด็มที่

มหาวิทยาลัยGasonประเทศเกาห ลีใต้เข้ามาแนะนำการเข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยและแนะนำมหา วิทยาลัยGasonสำหรับนักเรียนที่สนใจ

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมไทย
และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดกิจกรรมพิธีประจำหมู่ยุวกาชาด
และกล่าวคำปฏิญาณตน
ของยุวกา ชาดไทยกิจกรรมประกอบด้วย
พิธีประจำหมู่และการแสดงของนักเรียน

ทีมกฏหมายโรงเรียนวัดประดู่ ในทรงธรรม 
ได้รับถ้วยรางวัล|ประทานจาก
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิตติยาภา
พร้อมใบประกาศเก ียรติคุณและทุนการศึกษา 100,000บาทจากการแข่งขันนการตอ บปัญหากฏหมายทั่วประเทศเนื่องในวันระพี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ได้รับเลือกเป็นโรงเรียน
นำร่องส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เป็นรายบุคคล

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
กีฬาสี ประดู่เกมส์2555 กิจกรรม
การแข่งขันกีฬาสี, กองเชียร์
เชียร์ลีดเดอร์ และขบวนพาเหรดและ
กิจกรรมวันปีใหม่ 2556
กิจกรรมการประกวด กิจกรรมเข้าจังหวะ
พิธีรับมอบโล่ห์รางวัล การแข่งขัน
ตอบปัญหาเนื่องในวันรพีฯ
พิธีมอบเกียรติคุณบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน
ระบบการต้านยาเสพติด
การประกวดมารยาทไทย
กิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียน
เยาวชนประชาธิปไตย ต่อต้านยาเสพติด
พิธีรับมอบรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหากฏหมาย จาก ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียร
ติ
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์


นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ ให้ติดต่อ ครูประจำวิชา
เพื่อดำเนินการซ่อม ให้เรียบร้อย และส่งใบแก้ตัวที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ดำเนินการเรียนซ้ำเรียบร้อยแล้วให้ส่งใบเรียนซ้ำ
ที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ทำการซื้ออุปกรณ์การเรียนเรียบร้อบแล้ว
ให้รีบส่งใบเสร็จที่ครูประจำชั้นด่วน
 
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์ 
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา
  ศิลป
  พละศึกษาและพลานามัย
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แนะแนว

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพท.กทม.เขต3
  สสวท.
  Schoolnet
  thaigoodview
  GPA
  Addmission
  กยศ
  ชุมนุม
  โสตฯถ่ายภาพ
  Computer
  ดนตรีสากล
  ดนตรีไทย
  เกษตร

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมTel 02-4579830-1 Fax02-457-4437Pradoonai@hotmail.com