เอกสารการแบ่งสายการแข่งขันPradoonai Invitation ครั้งที่6
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ดำเนินการรายงานตัวนักเรียน
ชั้นม.1,ม.4ปรการศึกษา 2563


ประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563

ประกาศโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
เรื่องการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อผู้มิสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียนระดับชั้นม.4ปีการศึกษา2563
วิทย์คณิต อังกฤษคณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-คอม ศิลป์-กีฬา
รายชื่อผู้มิสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียนระดับชั้นม.1ปีการศึกษา2563
ประกาศเรื่อง สรุปการรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 *การรายงานตัวจะประกาศให้ทราบภายหลัง
ประกาศเรื่อง สรุปการรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 *การรายงานตัวจะประกาศให้ทราบภายหลัง
ประกาศโรงเรียนวัดประดู่ในท รงธรรมเรื่อง การเลื่อนการรับสมัครนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4ปีการศึกษา2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครครุภัณฑ์การศึกษานวน ๔๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ประกาศโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษานวน ๔๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)pdf
ตารางครุภัณฑ์

นายสมเด็จ เจริญผล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
       
    ผู้อำนวยการโรงเรียน


  วิสัยทัศน์
   คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานคว่ามป็นไทย

อัตลักษณ์
กล้านำ ทำดี เทคโนโลยีเป็นเลิศ
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  "โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม"

SAR
SARปีการศึกษา 2556

SARปีการศึกษา 2557

SARปีการศึกษา 2558

SARปีการศึกษา 2559

SARปีการศึกษา 2560

SARปีการศึกษา 2561

SARปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ขอต่อต้านการการคอรับชั่น

หนังสือพิมพ์download เพลงโรงเรียน
1.เพลงมาร์ชประดู่
2. เพลงประดู่รำลึก

เนื้อเพลงสดุดีจอมราชา

เนื้อเพลงโรงเรียน   
 
 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
8 ตุลาคม พ.ศ. 2563
1. ทุนโควตาเรียนดี จำนวน 18 ทุน ทุนละ 2,500 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท
2. ทุนทายาทประดู่ฯ จำนวน 15 ทุน ทุนละ 2,500 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท
3. ทุนนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน
จำนวน 88 ทุน ทุนละ 2,500 บาท เป็นเงิน 220,000 บาท
4. ทุนบุตรครู บุคลากรโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จำนวน 1 ทุน ทุนละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
5. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 54 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 270,000 บาท
6. ทุนวัดประดู่ฉิมพลี จำนวน 6 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
7. ทุนมูลนิธิโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
6. ทุนอาหารกลางวัน จำนวน 95 ทุน ทุนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 142,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 297 ทุน เป็นเงิน 775,500 บาท

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและ
ประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งผลการเรียน
กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

กิจกรรมใส่บาตรประจำสัปดาห์
 เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
และปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนา
ที่ตนนับถือ

 

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีประจำสัปดาห์

 

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์
เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้ร่วม
กิจกรรมทางพุทธศาสนา 

 

ท่านผู้กำกับการสน.ท่าพระ
และคณะครูผู้บริหารตัวแทนนักเรียน
ร่วมประชุมในโครงการ 1 ตำรวจ 1โรงเรียน

 

พิธีปิดประดู่ในอินวิเทชั่นครั้งที่6
พิธีปิดประดู่ในอินวิเทชั่นครั้งที่6การมอบ
รางวัลการแข่งขันฟุตซอล โดยผู้อำนวย
การป.ป.ส. เขตกรุงเทพ ผู้อำนวยการเขต
พื้นที่ สพม กทม. ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ประกอบด้วยโรงเรียนที่ร่วมการแข่งขัน 40
โรงเรียน ในพื้นที่ กทม และ ปริมณฑล กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2563
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ด้านความนิยมไทยเห็นคุณค่า
ในพระคุณครูและแสดงความกตัญญูต่อครู

 

กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เพื่อสร้างความตระหนัก ในวิชาวิทย์
และความสามารถในการคำนวนวัน
เวลาในการเกิดสุริยคราสของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ไทย


 

กิจกรรมOne day camp โดย ป.ป.ส
กิจกรรมการอบรมและสร้างความตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติดเพื่อให้นักเรียน
ห่างไกลยาเสพติด โดยวิทยากรพิเศษ
จาก ป.ป.ส.

 

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
รับการตรวจฯจากสาธารณะสุข
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
และอบรมนักเรียนในการตรวจ
สารปนเปื้อนในอาหาร

 

พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 ท่านผู้อำนวยการและคณะครูร่วมพิธีบวงสรวง
ตั้งมณฑปหลวงปู่โต๊ะ โรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรมประกอบด้วยพิธีย้ายศาล
พระภูมิและตั้งศาลพระภูมิใหม่เพื่อจัดตั้ง
มณฑปหลวงปู่โต๊ะณบริเวณด้านหน้า
อาคารจันทร์พิทักษ์ 


 

การประชุมผู้ปกครองครั้งที่1
เทอม1ปีการศึกษา2563เพื่อชี้แจง
และทำความเข้าใจการเปิดเทอมในภาวะ
Covid-19

 
คณะวงโยธวาธิตโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรม
ได้รับเกียรติให้ร่วมบรรเลง
เพลงรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช
สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในงานในงาน “วันคล้ายวันสถาปนา
สำนักงานอาสากาชาด ๘๐ ปี


 

กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลง
และมอบรางวัลกิจกรรม
เนื่องในวันภาษาไทย

 

การจับฉลากแบ่งสายpradoonai_
Invititationครั้งที่6

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

การประกวดแข่งขันร้องเพลง
เนื่องในวันวันภาษาไทยแห่งชาติ

 

การประกวดแข่งขันแต่งคำประพันธ์ เนื่องในวันวันภาษาไทยแห่งชาติ

 

การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในวันวันภาษาไทยแห่งชาติ

 พิธีมหาพุทธาภิเษกรูปเหมือน
พระราชสังวราภิมณฑ์
(หลวงปู่โต๊ะ)โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าประทานไฟพระฤกษ์
จากสมเด็จพระสังฆราชฯโดยได้รับความ
เมตตาจากเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิตร
เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย
พระเถระคณาจารย์ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก


 พีธีเททองหล่อรูปเหมือนองค์หลวงปู่โต๊ะ(องค์ยืน
ณโรงเรียนวัดประดู่ฯ


การแข่งขันฟุตซอลสำนักงาน
เขตบางกอกใหญ่ 2563

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา
2562โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อเป็นเกียรตื
ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา

กิจกรรมวันกตัญญูหลวงปู่โต๊ะ
ท่านผู้อำนวยการสมเด็จ เจริญผล

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2563
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
เพื่อคัดเลือกกลุ่มประธานนักเรียน
เพื่อทำงานในปีการศึกษา 2563-2564

ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงผลงาน
นักเรียนการแข่งขันทักษะวิชาการสำหรับ
นร.ประถมและการแข่งขันฟุตซอล
ระดับชั้นประถม การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
การแข่งขันDancerประกอบเพลงลูกทุ่ง
ในการนี้ท่านผู้อำนวยการสมเด็จเจริญผล
ร่วมชมกิจกรรมและมอบรางวัลการแข่งขัน

พิธีมอบใบประกาศ"คนดีศรีประดู่
"ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรม
เพื่อเชิดชุูนักเรียนที่มีพฤติกรรมดี
มีผลการเรียนดีหรือเป็นผู้มีวินัย
สุภาพเรียบร้อย
และ ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 

นักเรียนและครูโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรมร่วมไว้อาลัยฯ แด่ผู้สูญเสียในจังหวัดโคราช

กิจกรรมติวโอเน็ตม.6 
โรงรเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้
และเตรียมความพร้อมสำรหรับการสอบ
วัดมาตรฐานระดวัดมาตรฐานระดับชาติ

พิธีปิดกองลูกเสือประจำปีการศึกษา 2562
....

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จัดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา2562

กิจกรรมแนะนำผู้สมัคร
ประธานนักเรียนและนโยบาย
การทำงาน 1.พรรค P.T. JiGSAW
2.พรรคเพื่อรบ 3.พรรค ประดู่school พัฒนา


กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีประจำสัปดาห์ 29/01/63

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดการติวโอเน็ตให้กับนักเรียนชั้น ม.3

แนะนำผู้สมัครประธาน
นักเรียนประจำปีการศึกษา2563

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมจัดกิจกรรม
การสมัครสมาชิก ศอ.ปส.ย.

กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีนประจำปี2563

กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรควัณโรคและการตรวจรักษา

กิจกรรมลูกเสือ22/01/63

ร.อ บูชา อินทนานนท์ รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจท่าพระ ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฏหมายจราจรและการละเมิดกฏหมายของ วันรุ่นในเรื่องการแข่งรถบนท้องถนน

การประชุมสมาคมผู้ปกครองครู
และศิษย์เก่าฯเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
คืนสู่เหย้า9ธันวาและมอบเงินรายได้
จากการจัดงานให้กับทางสมาคมฯ
และมอบให้กับโรงเรียน
เพื่อดำเนินการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ท่านผู้อำนวยการมอบใบประกาศ
ให้กับคณะทำงานประดู่ในwomanchampion
league และตัดแทนนักเรียนทุกห้องเรียน และรางวัลการแข่งขันวงโยธวาทิต

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาส
วัดประดู่ในทรงธรรมในพิธีทอดผ้าป่า
การศึกษาและ คณะครูเก่าและผู้มีอุปการคุณ
ร่วมบริจาคเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป

การแนะแนวการศึกษาโดยท่านผู้อำนวยการ
และคณะครูแนะแนว ณ โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี

กิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ2563
ท่านผู้อำนวยการสมเด็จเจริญผล
อ่านสารวันเด็กจากท่านนายกรัฐมนตรี
และกิจกรรมการมอบของขวัญ
โดยท่านผู้อำนวยการและท่านผู้มีอุปการคุณ
และคณะศิษย์เก่าและผู้ปกครองออกร้าน
อาหารเลี้ยงนักเรียนทุกคนท่างโรงเรียน
ขอขอบคุณทุกท่านมา ณที่นี้

กิจกรรมกีฬาสีปีการศึกษา2562
ประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
แสตนด์และเชียร์ลีดเดอร์ เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียน

การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาเขต 1
(สพม.1) “Sesao 1 Futsal League U17”
สนามที่ 8 รร.วัดประดู่ในทรงธรรม
วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 🇹🇭
คู่ที่ 8 วัดประดู่ในทรงธรรม แพ้
รร.วัดราชโอรส 1-3

พิธีปิด footsal Pradoonai woman championleague 2019

กิจกรรมใส่บาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
คณะผู้บริหารครูนักเรียนบุคคลากร
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมใส่บาตรโดยได้รับความเมตตา
จากพระคุณเจ้าวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมรับบาตร และให้พรเนื่องในวันปีใหม่

กิจกรรมสังสรรค์ภายในห้องเรียน
เนื่องในวันปีใหม่

footsal Pradoonai woman championleague 2019 นัดสุดท้าย ปท-จปว

กิจกรรมการมอบรางวัลการแข่งขัน
วิชาการสี เพื่อสนับสุนกิฬาสี

กิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส พ.ศ. 2562
ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องวัน
คริสต์มาส การตอบปัญหาการประกวด
Santa Santy Theme Disney
และการมอบรางวัลจากการแข่งขัน
กิจกรรมภาษาอังกฤษ

การตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ภาคเรียนที่2 2562 โดยฝ่ายสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

กิจกรรมค่ายบูรณาการ2562
(กิจกรรมแนะแนวการศึกษา)

กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี
ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่18-20-ธค-62

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมจัดการสอบ
วัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562

futsal woman leagueประดู่ในทรงธรรม_
รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน

การแข่งขันฟุตซอลPradoonai Womancup ระหว่างโรงเรียนวัดประดู่ใน
ทรงธรรมและโรงเรียนศึกษานารวิทยา

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
จัดประกวดร้องเพลงสากลเพื่อ
ส่่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ
และความกล้าแสดงออกของนักเรียน

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบถ้วย
รางวัลชนะเลิศฟุตซอลฯ
คงสมบูรณ์สปอร์ตคลับ และถ้วยรางวัลรางวัลผู้ทำประตูสูงสุด นายณัฐพงษ์ กองจุมพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โดยการนำของ ครูสราวุธ เชาวน์ไว
ครูภูริวัจน์ รุนพันธ์ ครูรัชพล บุญสร้าง และคณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ท่านผู้อำนวยการสมเด็จ เจริญผลและคณะครูออกแนะแนวการศึกษา
โรงเรียนวัดท่าพระ และโรงเรียน สายประสิทธิ์วิทยา 11/12/62

กิจกรรมคืนสู่เหย้า 9 ธันวา 62
กิจกรรมสังสรรค์พบปะโดยคณะศิษย์เก่า
และกิจกรรมหารายได้ให้กับทางโรงเรียน
โดยคณะศิษย์เก่า

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในงาน 9 ธันวา 62 กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ
เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 รร.วัดประดู่ในทรงธรรม🔰 ได้รับรางวัลชนะเลิศ🏆🥇 การแข่งขันฟุตซอล⚽️ รายการ คงสมบูรณ์ สปอร์ตคลับ ระบบลีค รุ่นอายุ 16 ปี ชาย โดยการนำของ ครูสราวุธ เชาวน์ไว และ นายณัฐพงษ์ กองจุมพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลผู้ทำประตูสูงสุด🥇 ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ครับ🙏🏻

กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม
ประกอบด้วยกิจกรรมการออกร้าน
ของกิจกรรมชุมนุมต่างๆ
เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ
และความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมการให้ความรู้เนื่องในวันเอดส์โลก
ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดดงละคร
และการให้ความรู้และการตอบปัญหา
เรื่องโลกเอดส์

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันราขสมภพ
รัชกาลที่9และวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดการสอบธรรมศึกษาปีการศึกษา2562

ท่านผู้อำนวยการสมเด็จ เจริญผลมอบใประกาศศิลปหัตถกรรม 3/12/62กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯและศิลปศึกษา

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562เพื่อแจ้งผลการเรียนและ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมจัดการแข่งขัน
Pradoonai woman championship Futsal Leagueสนับสนุนโดย สหกรณ์ครูกรม
สามัญศึกษา

กิจกรรมวิชาการสี62
วิชาภาษาไทย ชั้นม.6
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมจัดกิจกรรม
วิชาการสีเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ทางวิชาการ ในทุกกลุ่มสาระและชั้นปี

พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(ม.1)ปีการศึกษา2562
ประกอบด้วยกิจกรรมการขอเข้าเป็น
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การทบทวนคำปฏิญาณ และการ
ประดับบ่าโดยคณะผู้กำกับลูกเสือ
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

ประกอบด้วยกิจกรรมประกวดกระทงลอย
ประกวดนางนพมาศและนางนพมาศจำแลง
โดยท่านผู้อำนวยกากรสมเด็จ เจริญผล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
และมอบรางวัลให้กับกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมประชุมระดับ 08/11/62
ประกอบด้วยกิจกรรมการรับมอบของบริจาค
จากผู้มีอุปการะคุณ และการนัดหมายในการทำกิจกรรม
จากทางโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ร่วมกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69ประกอบด้วยการแข่งขันทักษะวิชาการ
8กลุ่มสาระฯและกิจกรรมห้องสมุด
ในระหว่างวันที่ 4ตค.ถึง14 พย.62

ท่านผู้อำนวยการสมเด็จเจริญผลร่วม
พิธีบวงสรวงเพื่อการบูรณวัดประดู่ฉิมพลี
โดยท่านแม่มัพภาคที่1เป็นประธานในพิธี
และท่านเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ
่รักษาการเจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรม
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยพิธีถวายผ้าบังสุกุล
แด่อดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรมทุกรูป
และการอ่านองค์การโดยคณะพราหมณ
์เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนการบูรณวัดต่อไป

วัดเปิดเทอม2ปีการศึกษา2562
ประกอบด้วยการให้โอวาท
โดยท่านผู้อำนวยการ
และอ.ฝ่ายปกครองในเรื่องการปฏิบัติตน
การตรวจผมและเครื่องแต่งกาย และแนะนำครูฝึกสอน
และการทำความสะอาดห้องเรียน

พิธีทอดกฐินประจำปี2562 ณ วัดประดู่ฉิมพลี
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีทอดกฐิน
และรวมทำบุญกับทางวัด ประดู่ในทรงธรรม
ศาลาการเปรียญ
วัดประดู่ในทรงธรรม

พิธีทอดกฐินประจำปี2562 ณ วัดประดู่ฉิมพลี
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีทอดกฐิน
และรวมทำบุญกับทางวัด ประดู่ฉิมพลี

วันเสาร์ที่19ตุลาคม ณ ศาลาการเปรียญ
วัดประดู่ฉิมพลี

โครงการ สอ.สศ. เพื่อสังคมเพื่อมอบทุน
แก่โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
เพื่อจัดกิจกรรมฟุตซอลหญิง
ต้านภัยยาเสพติด

สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าฯ
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
มูลนิธิโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการศึกษา
ประดู่ในทรงธรรม'62

การสอบวัดผลปลายภาคภาคเรียนที่1
ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมร่วม
กับวัดโบสถ์บริจาคช่วยน้ำท่วมจ.อุบลฯ
บริจาคอาหารแห้งและเงิน
ร่วมช่วยประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
จ.อุบลราชธานี

ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัล
เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมวิชาการสี(ม.6 คณิตศาสตร์)

กิจกรรมปิดกองลูกเสือเทอม1 2562

กิจกรรมวิชาการสี
ภาษาอังกฤษ ม.6
ที1 สีส้ม
ที่2 สีฟ้า
ที่3 สีชมพู

กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียน คุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมเนื่อง
ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยนิทรรศการ กิจกรรมทางวิทยาศาสต
ร์และการประกวดชุดรียูส
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ ให้ติดต่อ ครูประจำวิชา
เพื่อดำเนินการซ่อม ให้เรียบร้อย และส่งใบแก้ตัวที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ดำเนินการเรียนซ้ำเรียบร้อยแล้วให้ส่งใบเรียนซ้ำ
ที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ทำการซื้ออุปกรณ์การเรียนเรียบร้อบแล้ว
ให้รีบส่งใบเสร็จที่ครูประจำชั้นด่วน
 
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์ 
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา
  ศิลป
  พละศึกษาและพลานามัย
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แนะแนว

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพท.กทม.เขต3
  สสวท.
  Schoolnet
  thaigoodview
  GPA
  Addmission
  กยศ
  ชุมนุม
  โสตฯถ่ายภาพ
  Computer
  ดนตรีสากล
  ดนตรีไทย
  เกษตร

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมTel 02-4579830-1 Fax02-457-4437Pradoonai@hotmail.com