Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมสอบปลายภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 23-25 กย 2557
ประกาศโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมประกวดราคา
จ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง
อาคาร ๒ ชั้น ๔ ใต้ถุนโล่ง บันดขึ้น สองข้าง ด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนวัดปรดู่ในทรงธรรม เรื่องสอบราคาหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ประกาศโรงเรียนวัดปรดู่ในทรงธรรม เรื่องสอบราคาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ

รับสมัครนักเรียน ม.1และม.4ประจำปีการศึกษา2557
ระหว่างวันที่ 20 -24 มีค 2557

  ดร.สมมาตร สนทมิโน
       
      ผู้อำนวยการโรงเรียน


  วิสัยทัศน์
   คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานคว่ามป็นไทย

อัตลักษณ์
 ยิ้มง่าย ไหว้งาม
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  "โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม"


โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ขอต่อต้านการการคอรับชั่น

หนังสือพิมพ์download เพลงโรงเรียน
1.เพลงมาร์ชประดู่
2. เพลงประดู่รำลึก 

 

 

 

   

จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ครูผู้เกษียนอายุ-
ราชการประจำปี 2557 "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
ณ หอประชุมวิโรจน์ญานวงศ์

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ครูผู้เกษียนอายุ-
ราชการประจำปี 2557 "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันห้องเรียน
สีเขียว ณโรงเรียนโพธสารพิทยากร
ในงานประกอบด้วยการแข่งขัน
ตอบปัญหาวิชาการการแข่งขันวาดภาพ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิกและดนตรี

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จัดกิจกรรมstop teen mom และกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดและการล่อลวง
โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์SWCC เขตบางกอกใหญ่

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จัดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2557 สมาคมผู้ปกครอง ครู และ ศิษย์เก่า
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เพื่อชี้แจงผลงานและเลือกกรรมการและ
นายกสมาคมที่หมดวาระในปี 2557

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งเพื่อการศึกษา
ประดู่ในทรงธรรม 57 ณ ทีพีดี โบว์ลิ่ง
วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557
โดยมีคณะครูผู้ปกครองแลัศิษย์เก่าเข้า
ร่วมแข่งขัน

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล เพื่อส่งเสริม
ผูู้เรียนตามศักยภาพ ตามโครงการ
โรงเรียน อัจฉริยจรรยา ประกอบด้วยกิจกรรม ตามความถนัดที่
ได้รับการเวิเคราะห์ ลายมือ ของนักเรียน

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จัดกิจกรรมวัยงดสูบบุหรี่โลกเพื่อให้
นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่
และโทษของการสูบบุหรี่ประกอบด้วย
กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านการสูบ
บุหรี่ และ การให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่แก่
นักเรียนและ ชุมชน

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จัดกิจกรรมต้อนรับคณะนักเรี ยนและครู
จากประเทศอินโดนีเซียเพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมและทำกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างวันที่ 18-21 พค 2557

“ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ฉลอง ๖๐ ปี การสถาปนาโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ใ นทรงธรรม ประกอบด้วยนายปุณณวิช ท้วมสุข ม.๔/ ๒ หัวหน้าทีมกฎหมายฯถ้วยพระราชทาน นางสาวพรพรรณ บุญโต ม.๔/๒ นางสาวนันทิชา บุญจันทร์ ม.๔/๒ นางสาวกนกวรรณ แสนอุบล ม.๔/ ๒ ทำพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศที่ ๑ ของประเทศ โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหม าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษา ตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

กิจกรรมปัฉิมนิเทศนักเรียน ม.3และม.6ประจำปีการศึกษา2556
จัดขึ้นเพื่อเป็นการยินดีกับความสำเร็จ
ของนักเรียนม.3และม.6
ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา2556
โดยมีกิจกรรมน้องส่งพี่และกิจกรรม
เพื่อรำลึกถึงเรื่องราว
ตลอด3ปีการศึกษาที่ผ่านมาและกิจกรรม
การผูกข้อมือจากครูอาจารย์
และการขอขมาครูอาจารย์ และ
รับฟังปัจฉิโอวาทจาก ครูพรเลิศ อรุณรัติยากร

กิจกรรมปัฉิมนิเทศนักเรียน ม.3และม.6ประจำปีการศึกษา2556
จัดขึ้นเพื่อเป็นการยินดีกับความสำเร็จ
ของนักเรียนม.3และม.6
ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา2556
โดยมีกิจกรรมน้องส่งพี่และกิจกรรม
เพื่อรำลึกถึงเรื่องราว
ตลอด3ปีการศึกษาที่ผ่านมาและกิจกรรม
การผูกข้อมือจากครูอาจารย์
และการขอขมาครูอาจารย์ และ
รับฟังปัจฉิโอวาทจาก ครูพรเลิศ อรุณรัติยากร

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง60ปี โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
โดยเชิญโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนทวีธาภิเษกและ
โรงเรียนศึกษานารีวิทยาเข้าร่วมแข่งขัน
โดยผลการแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ได้รับรางวัลชนะเลิศโดยนักกีฬาทุก
โรงเรียน
แสดงความสามารถทางกีฬาอย่างเด็มที่

มหาวิทยาลัยGasonประเทศเกาห ลีใต้เข้ามาแนะนำการเข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยและแนะนำมหา วิทยาลัยGasonสำหรับนักเรียนที่สนใจ

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมไทย
และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
จัดกิจกรรมพิธีประจำหมู่ยุวกาชาด
และกล่าวคำปฏิญาณตน
ของยุวกา ชาดไทยกิจกรรมประกอบด้วย
พิธีประจำหมู่และการแสดงของนักเรียน

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมจัดกิจกรรม
เนื่องในวันมาฆะบูชา
โดยมีกิจกรรมเวียนเทียน
ณ วัดประดู่ในทรงธรรมและวัดประดู่ฉิมพลี

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
รับการประเมินจากคณะประเมิน
โรงเรียนสีขาวเพื่อประกวดโครงการ
โรงเรียนสีขาวประจำปีการศึกษา 2556

นักเรียน ม.2 และ ม.5 สอบ Las เพื่อวัดมาตรฐานทางการศึกษา
และนักเรียนม3ติวโอเน็ต โดยครูทุกกลุ่มสาระรายวิชา

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมต้อนรับ
และทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ
โรงเรียนNahdlatul Ulama 1 Senior High School
Gresik (SMA NU 1 Grtesik),Indonesia

กิจกรรมค่ายบูนณาการ ม.5 ม.6
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ประจำปีการศึกษา 2556

กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.2 ม.3
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ประจำปีการ 2556

กิจกรรมต้อนรับผู้
อำนวยการ ดร.สมาตร สนทมิโน
เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรม
โดยมีกิจกรรมต้อนรับจากครู
นักเรียนและสมาคมศิาย์เก่า
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

ทีมกฏหมายโรงเรียนวัดประดู่ ในทรงธรรม 
ได้รับถ้วยรางวัล|ประทานจาก
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิตติยาภา
พร้อมใบประกาศเก ียรติคุณและทุนการศึกษา 100,000บาทจากการแข่งขันนการตอ บปัญหากฏหมายทั่วประเทศเนื่องในวันระพี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ได้รับเลือกเป็นโรงเรียน
นำร่องส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เป็นรายบุคคล

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
กีฬาสี ประดู่เกมส์2555 กิจกรรม
การแข่งขันกีฬาสี, กองเชียร์
เชียร์ลีดเดอร์ และขบวนพาเหรดและ
กิจกรรมวันปีใหม่ 2556
กิจกรรมการประกวด กิจกรรมเข้าจังหวะ
พิธีรับมอบโล่ห์รางวัล การแข่งขัน
ตอบปัญหาเนื่องในวันรพีฯ
พิธีมอบเกียรติคุณบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน
ระบบการต้านยาเสพติด
การประกวดมารยาทไทย
กิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียน
เยาวชนประชาธิปไตย ต่อต้านยาเสพติด
พิธีรับมอบรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหากฏหมาย จาก ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียร
ติ
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์


นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ ให้ติดต่อ ครูประจำวิชา
เพื่อดำเนินการซ่อม ให้เรียบร้อย และส่งใบแก้ตัวที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ดำเนินการเรียนซ้ำเรียบร้อยแล้วให้ส่งใบเรียนซ้ำ
ที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ทำการซื้ออุปกรณ์การเรียนเรียบร้อบแล้ว
ให้รีบส่งใบเสร็จที่ครูประจำชั้นด่วน
 
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์ 
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา
  ศิลป
  พละศึกษาและพลานามัย
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แนะแนว

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพท.กทม.เขต3
  สสวท.
  Schoolnet
  thaigoodview
  GPA
  Addmission
  กยศ
  ชุมนุม
  โสตฯถ่ายภาพ
  Computer
  ดนตรีสากล
  ดนตรีไทย
  เกษตร

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมTel 02-4579830-1 Fax02-457-4437Pradoonai@hotmail.com