มอบตัวนักเรียนปีการศึกษา2566

 

 
ประกาศโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าพิธีรับมอบโลห์ประกาศเกียรติคุณ จาก ป.ป.ส
กลุ่มการเรียนเรียนออนไลน์ตามระดับชั้นขอให้นักเรียนเข้าตามระดับชั้น

นางสาวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


 
  วิสัยทัศน์
   คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานคว่ามป็นไทย

อัตลักษณ์
กล้านำ ทำดี เทคโนโลยีเป็นเลิศ
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  "โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม"
SAR

SARปีการศึกษา 2556

SARปีการศึกษา 2557

SARปีการศึกษา 2558

SARปีการศึกษา 2559

SARปีการศึกษา 2560

SARปีการศึกษา 2561

SARปีการศึกษา 2562


รายงานการประเมินตนเองSAR63

รายงานการประเมินตนเองSAR64


รายงานการประเมินตนเอง65โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ขอต่อต้านการการคอรับชั่น


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
download เพลงโรงเรียน
1.เพลงมาร์ชประดู่
2. เพลงประดู่รำลึก

เนื้อเพลงสดุดีจอมราชา

เนื้อเพลงโรงเรียน   
กิจกรรมไหว้ครู2565นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ ให้ติดต่อ ครูประจำวิชา
เพื่อดำเนินการซ่อม ให้เรียบร้อย และส่งใบแก้ตัวที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ดำเนินการเรียนซ้ำเรียบร้อยแล้วให้ส่งใบเรียนซ้ำ
ที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ทำการซื้ออุปกรณ์การเรียนเรียบร้อบแล้ว
ให้รีบส่งใบเสร็จที่ครูประจำชั้นด่วน
 
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์ 
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา
  ศิลป
  พละศึกษาและพลานามัย
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แนะแนว

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพท.กทม.เขต3
  สสวท.
  Schoolnet
  thaigoodview
  GPA
  Addmission
  กยศ
  ชุมนุม
  โสตฯถ่ายภาพ
  Computer
  ดนตรีสากล
  ดนตรีไทย
  เกษตร

s ป
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมTel 02-4579830-1 Fax02-457-4437Pradoonai@hotmail.com