กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2553

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)  พ.ศ.2551

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2553

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2553

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564