สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม


สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่
29  กันยายน  พ.ศ.  2515   ด้วยความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครู  อาจารย์  ในโรงเรียน
ซึ่งสมัยนั้นอาจารย์เทพ  เที่ยงตรงเป็นอาจารย์ใหญ่  และนายกสมาคมฯ  คนแรก  คือ  นายแสวง  รอดสมบุญ  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม  ดังนี้

  1. เพื่อประสานความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับครู-อาจารย์  ให้เกิดความร่วมมือในอันจะส่งเสริมการศึกษา  ศีลธรรม  วัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียน
  2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน  รวมทั้งให้คำแนะนำในการศึกษาและอาชีพในอนาคต
  3. เพื่อร่วมมือกับรัฐบาล  องค์การ  สมาคม  บุคคล  หรืคณะบุคคลในอันที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้  ความประพฤติดี  มีอนามัยแข็งแรงดี  เพื่อที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป
  4. เพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความเจริญในการศึกษาของนักเรียน  และสวัสดิภาพของสมาชิก  ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

************************************

 

รายนามนายกสมาคมฯ  และเลขาธิการสมาคมฯ
สมาคมผู้ปกครอง  ครูและศิษย์เก่า  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

ชุดที่

นายกสมาคมฯ

พ.ศ.

เลขาธิการสมาคมฯ

1

นายแสวง

รอดสมบุญ

2515  -  2517

นายสนิท

เวทะธรรม

2

นายแสวง

รอดสมบุญ

2517  -  2519

นายสุดใจ

ทศพร

3

นายแสวง

รอดสมบุญ

2519  -  2521

นายสนิท

เวทะธรรม

4

นายแสวง

รอดสมบุญ

2521  -  2523

นายประวิทย์

ศิรถิรกุล

5

นายแสวง

รอดสมบุญ

2523  -  2525

นายทองอบ

เทพหัสดินทร์ฯ

6

นายแสวง

รอดสมบุญ

2525  -  2527

นายทองอบ

เทพหัสดินทร์ฯ

7

นายแสวง

รอดสมบุญ

2525  -  2529

นายนิคม

สุมงคล

8

นายแสวง

รอดสมบุญ

2529  -  2531

นายนิคม

สุมงคล

9

พ.ต.ประชา

ธรรมโชติ

2531  -  2533

นายชุมพล

แสงมณี

10

พ.ต.ประชา

ธรรมโชติ

2533  -  2535

นายชุมพล

แสงมณี

11

นายทวีศักด์

ลิ่มตั้ง

2535  -  2537

นางสมจิต

จันทร์บำรุง

12

นายอรัญ

ศรีว่องไทย

2537  -  2539

นายสรสิทธิ์

โยธินชัชวาล

13

นายอรัญ

ศรีว่องไทย

2539  -  2541

นายสรสิทธิ์

โยธินชัชวาล

14

นายอรัญ

ศรีว่องไทย

2541  -  2543

นายนิคม

สุมงคล

15

นายอรัญ

ศรีว่องไทย

2543  -  2545

นายสรสิทธิ์

โยธินชัชวาล

16

นายอรัญ

ศรีว่องไทย

2545   -  2547

นายสรสิทธิ์

โยธินชัชวาล

17

นายอรัญ

ศรีว่องไทย

2547  -  2549

นางสาวอรุณรัตน์

พ่วงทิพากร

18

นายอรัญ

ศรีว่องไทย

2549  -  2551

นางสาวอรุณรัตน์

พ่วงทิพากร

19

นายอรัญ

ศรีว่องไทย

2551  -  2553

นางสาวอรุณรัตน์

พ่วงทิพากร

20

นายสนั่น

พาหอม

2553  -  2555

นางสาวอรุณรัตน์

พ่วงทิพากร

21

นายมงคล

กำลังหาญ

2555  -  2557

นางสาวอรุณรัตน์

พ่วงทิพากร

22

นายมงคล

กำลังหาญ

2557  -  ปัจจุบัน

นางสาวทัศนีย์

กระแสสิงห์

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ชุดที่ 22 (พ.ศ.2558– 2560)
1.   นายสนิท    เวทะธรรม                        ประธานกรรมการที่ปรึกษา    
2.   ดร. สำรอง    เพ็งหนู                         รองประธานกรรมการที่ปรึกษา        
3.   นายสุรชัย  เหม่งเวหา                          รองประธานกรรมการที่ปรึกษา        
4.   นายสนั่น   พาหอม                            รองประธานกรรมการที่ปรึกษา        
5.   นายอรัญ   ศรีว่องไทย                        กรรมการที่ปรึกษา              
6.   นายสรสิทธิ์  โยธินชัชวาล                       กรรมการที่ปรึกษา              
7.   ผกก. สน. ท่าพระ / ผู้แทน                     กรรมการที่ปรึกษา              
8.   นายสรรค์   เชื้อปัญญาวิทย์                    กรรมการที่ปรึกษา              
9.   นายสุจินต์   พีรวณิชกุล                        กรรมการที่ปรึกษา              
10. นายอดิศักดิ์   แจ่มจิราศัย                      กรรมการที่ปรึกษา              
11. นายกฤษฎา    ฐิติปุญญา                      กรรมการที่ปรึกษา              
12. พล.อ.ต. บุญเชิด   ลัดดาวัลย์                  กรรมการที่ปรึกษา              
13. ดร. ธารินทร์   สงวนเสริมศรี                  กรรมการที่ปรึกษา              
14. นายประพัฒน์   ธีรพงศ์ธร                      กรรมการที่ปรึกษา              
15. นายเทพมงคล   ซ่อมประดิษฐ                   กรรมการที่ปรึกษา              
16. นายสาโรช    นักเบศร์                        กรรมการที่ปรึกษา              
17. ดาบตำรวจ ปฏิภาณ   ทั้งสุข                   กรรมการที่ปรึกษา              
18. นายอรรถวัติ   ศิริสิทธิธงไชย                   กรรมการที่ปรึกษา              
19. นายดุรงค์ฤทธิ์   สมชาติเกรียงไกร               กรรมการที่ปรึกษา              
20. นายแพทย์ นิวัติ   อาสาสุวรรณ                 กรรมการที่ปรึกษา              
21. ทันตแพทย์ ศิริวัฒน์   ลัทธิธรรม                กรรมการที่ปรึกษา              
22. นายชมพล     เเสงมณี                        กรรมการที่ปรึกษา              
23. นางวรลักษณ์   ปัจฉิมานนท์                    กรรมการที่ปรึกษา              
24. นายประวิทย์   อนันตมงคลชัย                   กรรมการที่ปรึกษา              
25.นางสาวอรุณรัตน์  พ่วงทิพากร                   กรรมการที่ปรึกษา              
26. ร.ต. วิกูล    รัตภิรมย์                       กรรมการที่ปรึกษา              
27. นายเลิศ   สมิตะสิริ                           กรรมการที่ปรึกษา              
28. นายสารทูล   คณานุรักษ์                      กรรมการที่ปรึกษา              
29. ผอ.เขตบางกอกใหญ่ / ผู้แทน                  กรรมการที่ปรึกษา                               
30. นางพรเพ็ญ   แทนศิริ                         กรรมการที่ปรึกษา              
31. ว่าที่ ร.ต. สิทธิศักดิ์    ปรางค์ศร              กรรมการที่ปรึกษา              
32. นางณัฐวัลย์    มณีสุวรรณ์                   กรรมการที่ปรึกษา              
33. นายชูชาติ   ทาดวงตา                        กรรมการที่ปรึกษา              
34. นอ. ฉันทชาติ    ผลตระกูล                   กรรมการที่ปรึกษา              
35. นางสาวเพชรัตน์   โอ้อารี                     กรรมการที่ปรึกษา              
36. นายวิวัฒน์   วีระกุล                         กรรมการที่ปรึกษา              
37. นายชัยยศ  เฮี้ยนแสง                         กรรมการที่ปรึกษา              
38. นายศริตวรรธน์  ภู่ทอง                       กรรมการที่ปรึกษา              
39. นายธนยศ  ชาคริชน์ติยายนท์                   กรรมการที่ปรึกษา              
40. พ.ต.อ. สามารถ  ตู้จินดา                    กรรมการที่ปรึกษา              
41. นายนิคม  สุมงคล                            กรรมการที่ปรึกษา